gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг за напрямом «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах» 
від 09 березня 2021 року

 Подання пропозицій та їх розгляд
1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Важливо:
Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору до 22 червня 2021 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги
- направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря
- направлення лікуючого лікаря;
- переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- пацієнтів із підозрою або встановленим діагнозом:
  - злоякісні новоутворення лімфоїдної та споріднених тканин (лімфоми) (C81-C88.9);
  - множинна мієлома та злоякісні плазмоклiтиннi новоутворення (С90.0-С90.3);
  - злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (лейкемії) (C91-C95.9);
  - інші та неуточнені злоякісні новоутворення лiмфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (гістіоцитози) (C96);
  - істина поліцитемія (D45);
  - мiєлодиспластичнi синдроми (D46);
  - інші новоутворення невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин (D47.1, D47.2, D47.3, D47.4, D47.5, D47.7);
  - вроджені важкі анемії, апластичні анемії та синдроми вродженої кістковомозкової недостатності (D56.0, D56.1, D57.0, D59.5, D60.0, D61.3, D64.0, D64.4);
  - інші хвороби крові та кровотворних органів (D70, D76.1, D76.2);
  - деякі порушення з залученням імунного механізму (D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.6, D81.7, D82.0, D82.1, D82.3, D86.1).

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність окремого структурного підрозділу (відділення/центру), який призначений для лікування онкогематологічних, гематологічних та онкологічних захворювань та має обмежений доступ пацієнтів іншого профілю або осіб, не пов’язаних із наданням медичної допомоги пацієнтам з онкогематологічними, гематологічними та онкологічними захворюваннями (контроль доступу до відділення).
2. Забезпечення цілодобового медсестринського догляду через залучення середнього медичного персоналу, який працює за основним місцем роботи в структурному підрозділі з лікування онкогематологічних та гематологічних захворювань та не залучений до роботи інших структурних підрозділів закладу.
3. Наявність щонайменше 2 палат (блоків) з індивідуальним санвузлом та можливістю повної ізоляції пацієнта/пацієнтки.
4. Забезпечення можливості виконання аспіраційної біопсії та трепанобіопсії кісткового мозку у закладі.
5. Забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень у закладі, цитоморфологічного, імуноцитологічного, імуногістохімічного (для трепанбіоптатів), молекулярно-цитогенетичного дослідження біологічних матеріалів, взятих в тому числі під час аспіраційної та трепанобіопсії кісткового мозку (в залежності від потреб пацієнта/пацієнтки), бактеріологічного дослідження в закладі та/або на умовах договору підряду, або за направленням біологічного матеріалу до лабораторії, що знаходиться у національному ЗОЗ.
6. Забезпечення можливості проведення інструментальної діагностики: магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії, ендоскопічної та рентгенологічної діагностики у закладі або на умовах договору підряду.
7. Забезпечення можливості проведення УЗД цілодобово за місцем надання медичних послуг.
8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
9. Забезпечення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).
10. Затверджений персональний склад постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму) та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей. До складу мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму) в залежності від патології та клінічної картини мають входити: щонайменше 2 лікарі-гематологи та/або лікарі-онкологи, спеціалісти з клінічної лабораторної діагностики, лікар з променевої терапії, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики та інші спеціалісти відповідно до потреби.
11. Забезпечення необхідною трансфузійною підтримкою, цілодобовий доступ до препаратів та компонентів крові, в тому числі: еритроцити, свіжозаморожена плазма, кріопреципітат, тромбоцити, отримані аферезним методом, розчин альбуміну, імуноглобуліни тощо. Наявність цілодобової логістики препаратів та компонентів крові, наявність умов для правильного зберігання препаратів та компонентів крові (інкубатор та шейкер тромбоконцентрату, морозильна камера). Забезпечення обов’язкового опромінення усіх компонентів крові або здійснення трансфузії препаратів крові через антилейкоцитарні фільтри.
12. Забезпечення спеціальними лікарськими засобами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами.
13. Організація забезпечення пацієнтів зі встановленим онкогематологічним або гематологічним захворюванням в амбулаторних та стаціонарних умовах лікарськими засобами та медичними виробами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів та Номенклатур (переліків) лікарських засобів та медичних виробів за напрямами «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих» та «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання», що закуповуються за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».
14. Організація забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, постачання яких здійснюється для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я МОЗ України.
15. Наявність за місцем надання медичних послуг відділення/палат інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, забезпечення кисневої підтримки у щонайменше 20% від загальної кількості місць у відділенні (в т.ч. за допомогою мобільного кисневого концентратора), обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
16. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.
17. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
18. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
19. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
20. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
21. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.
22. Наявність обладнаного місця приготування розчинів хіміо- та таргетних препаратів згідно зі стандартами (розміри приміщення, ламінарна камера з каналом вентиляції).
23. Наявність протоколу утилізації надлишків лікарських засобів.
24. Обов’язкове інформування регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про проведений етап спеціального лікування, гістологічне підтвердження первинного вогнища та регіональних лімфатичних вузлів, вогнищ можливого метастазування, наявність ускладнень перенесеного лікування, відповідь на лікування.
25. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству.  Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар-гематолог та/або лікар-онколог – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі. У випадку лікування дітей: лікар-онколог дитячий та/або лікар-гематолог дитячий – щонайменше 3 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі, з них принаймні 2 особи – лікарі-гематологи дитячі.
- Сестра медична – щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи в структурному підрозділі з лікування онкогематологічних захворювань (цілодобовий пост).
2. У закладі:
- Лікар-анестезіолог – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост). У випадку лікування дітей: лікар-анестезіолог дитячий – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Лікар-хірург та/або лікар-ендоскопіст – щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Лікар з ультразвукової діагностики – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Спеціаліст з лабораторної діагностики з вищою освітою зі спеціальною підготовкою у діагностиці дитячих/дорослих онкогематологічних та гематологічних захворювань (в тому числі аналіз аспіратів кісткового мозку) – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
- рентгенівський апарат;
- цитоцентрифуга для виготовлення цитологічних препаратів біологічних рідин;
- шейкер-перемішувач тромбоконцентрату.
- За місцем надання медичних послуг:
- апарат ШВЛ;
- система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;
- дихальний мішок;
- ларингоскоп;
- монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) – щонайменше 2;
- пульсоксиметр - щонайменше 2;
- електрокардіограф багатоканальний;
- УЗД-апарат з можливістю проведення доплерографії;
- автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 10;
- аспіратор (відсмоктувач);
- глюкометр;
- тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку - щонайменше 4;
- витяжна шафа для розведення цитостатичних препаратів;
- термометр безконтактний;
- автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю анестезіологія та/або дитяча анестезіологія, онкологія та/або дитяча онкологія, гематологія та/або дитяча гематологія.
2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
3. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ України від 01.10.2013 № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».
4. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи за 3 місяці до закінчення строку дії договору, зважаючи на те, що наступить раніше. Перерахунок в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється для всіх надавачів, у яких обсяг наданих медичних послуг за договором  відрізняється від запланованого більше, ніж на 20%. У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг, перерахунок здійснюється для всіх надавачів медичних послуг із застосуванням до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг коригувального коефіцієнту, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до сум перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

 1. Діагностика та лікування пацієнтів з підозрою та/або підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням (визначеним в підставах надання послуг) та пацієнтів в клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах.
2. Проведення необхідних лабораторних досліджень пацієнтам з підозрою на новоутворення, пацієнтам з підтвердженим онкологічним або гематологічним захворюванням та пацієнтам в клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі; цитоморфологічне дослідження клітин крові, диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула); підрахунок кількості ретикулоцитів (в цілодобовому режимі);
- визначення групи крові і резус фактору (в цілодобовому режимі);
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, кальцій, фосфор, феритин), лактатдегідрогеназа,  (в цілодобовому режимі);
- коагуляційний гемостаз (фібриноген, тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер) (в цілодобовому режимі);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові (в цілодобовому режимі);
- С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення) (в цілодобовому режимі);
- дослідження спинномозкової рідини;
- загальний аналіз сечі;
- проточна цитофлуориметрія аспіратів кісткового мозку та/або клітин периферичної крові;
- патоморфологічні дослідження (гістологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);
- дослідження препаратів цитоцентрифугатів біологічних рідин;
- цитологічні дослідження;
- цитогенетичні та молекулярно-цитогенетичні дослідження;
- дослідження моноклональних антитіл в сироватці крові;
- молекулярно-генетичні дослідження клітин кісткового мозку, клітин периферичної крові та іншого біологічного матеріалу;
- бактеріологічні дослідження;
- визначення антитіл до ВІЛ-1/2, НВsAg, НCV;
- цитохімічне та цитоморфологічне дослідження аспірату кісткового мозку з диференційованим підрахунком (мієлограма);
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
3. Проведення необхідної інструментальної діагностики пацієнтам з підозрою та/або підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням та пацієнтам в клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах, зокрема:
- магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
- рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
- ендоскопічні дослідження;
- ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
- електрокардіографія (ЕКГ);
- ехокардіографія (ЕХО-КГ);
- інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
4. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.
5. Забезпечення медикаментозної терапії.
6. Проведення лікування методом еферентної терапії та/або із застосуванням аферезу клітин крові (за умови наявності відповідного обладнання).
7. Визначення контролю сироваткових концентрацій метотрексату в крові (за умови наявності відповідного обладнання).8
8. Надання кисневої підтримки.
9. Надання медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії із забезпеченням центрального венозного доступу.
10. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтами в стаціонарних умовах з можливістю проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).
11. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування при наданні амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги: анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур (зокрема кістковомозкові пункції, люмбальні пункції, трепанобіопсія), цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
12. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнтів з підозрою, з підтвердженим діагнозом та пацієнтів в клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах.
13. Надання послуг з медичної реабілітації за медичними показами та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації або послуг з паліативної медичної допомоги.
14. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах.
15. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншими напрямами медичної допомоги в інші заклади/підрозділи. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, в якому пацієнт/пацієнтка проходить лікування, у разі неможливості його транспортування.
16. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки та оформлення йому/їй направлення на консультацію репродуктолога перед початком лікування у відповідний медичний заклад за бажанням пацієнта/пацієнтки.
17. Забезпечення необхідною трансфузійною підтримкою.
18. Забезпечення необхідним дієтичним харчуванням в умовах стаціонару.
Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №391.

Подати пропозицію за напрямом «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
- зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
зазначити кількість ліжок за  кожним місцем надання послуг, на яких надаватиметься допомога за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити  кількість пацієнтів, яким надавач готовий надати медичні послуги за відповідним пакетом медичних послуг протягом місяця;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN).
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.
УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на господарську діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг 

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97).
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.