gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг за напрямом «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом у стаціонарних та амбулаторних умовах» від 05 березня 2021 року 

Подання пропозицій та їх розгляд
1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);|
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Важливо:
1. Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
2. У випадку невідповідності пункту 12 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133, суб'єкту господарювання буде надіслано повідомлення про виправлення помилок з метою приведення у відповідність пукту 12.
3. Відповідно до пункту 96 Глави 24 «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у  II—IV кварталах 2021 року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133, НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з лікування дорослих та дітей із туберкульозом з одним надавачем медичних послуг в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідає умовам закупівлі та визначений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 22 червня 2021 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:
- направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
- направлення лікуючого лікаря;
- переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
- самозвернення;
- пацієнтів з діагнозом туберкульоз (коди: А15-А19).

Вимоги до організації надання послуги:
1. Організація лікування пацієнтів з туберкульозом (ТБ) на амбулаторному та стаціонарному етапах надання медичної допомоги.
2. Проведення лабораторних досліджень, в тому числі зразків біологічних матеріалів пацієнтів, які отримують амбулаторне лікування на рівні ПМД, у закладі або на умовах договору підряду.
3. Забезпечення проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.
4. Забезпечення проведення швидкої діагностики, в тому числі мультирезистентного туберкульозу (МЛС-ТБ), з використанням молекулярно-генетичних методів діагностики ТБ.
5. Забезпечення можливості отримувати медичну допомогу у стаціонарних умовах.
6. Забезпечення цілодобового лікарського та сестринського догляду.
7. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії з можливістю цілодобової подачі кисню.
8. Організація контрольованого прийому протитуберкульозних препаратів пацієнтам, включаючи вихідні та святкові дні, в тому числі шляхом використання цифрових технологій.
9. Організація, методична підтримка та забезпечення роботи лікарів-фтизіатрів, які надають медичну допомогу в закладах охорони здоров’я, що надають амбулаторну спеціалізовану допомогу, та є працівниками регіональних фтизіопульмонологічних медичних центрів в кількості, що відповідає епідемічній ситуації для організації амбулаторного лікування пацієнтів з ТБ.
10. Здійснення координації заходів з профілактики та виявлення ТБ регіональним фтизіопульмонологічним медичним центром на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
11. Організація виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу осіб, в тому числі із залученням лікарів-фтизіатрів, які надають амбулаторну вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу на базі інших закладів охорони здоров’я (міжрайонні фтизіатри), та лікарів ПМД.
12. Інформування населення з питань профілактики, виявлення та лікування туберкульозу.
13. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.
14. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
15. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
16. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
17. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.
18. Проведення організаційної та методичної роботи:
- планування та управління запасами лікарських засобів для лікування туберкульозу, в тому числі організація та забезпечення логістики, зберігання та використання протитуберкульозних препаратів відповідно до вимог нормативних документів;
- ведення обліково-звітної документації;
- організація транспортування зразків біологічних матеріалів тощо;
- надання організаційно-методичної допомоги надавачам медичних послуг з питань діагностики та лікування пацієнтів.
19. Організація навчання пацієнтів та членів їх родини заходам інфекційного контролю.
20. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
- апарат для CPAP-терапії та/або неінвазивної ШВЛ та/або апарат інвазивної ШВЛ;
- система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарату для CPAP-терапії та/або неінвазивної ШВЛ та/або апарату інвазивної ШВЛ;
- рентгенівський апарат;
- монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
- УЗД-апарат;
- електрокардіограф багатоканальний;
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
- обладнання для проведення мікробіологічної діагностики ТБ;
- бронхоскоп;
- ваги для дорослих та дітей різного віку;
- ростомір;
- автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та/або блок безперебійного живлення та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.
2. За місцем надання медичних послуг:
- дихальний мішок;
- пульсоксиметр - щонайменше 2;
- глюкометр - щонайменше 2;
- тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку - щонайменше 2;
- термометр безконтактний - щонайменше 2;
- аспіратор (відсмоктувач);
- автоматичний дозатор лікувальних речовин - щонайменше 2.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар-фтизіатр та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) – щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Сестра-медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
2. У закладі:
- Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт – щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.
- Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт – щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фтизіатрія.
2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
3. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи за 3 місяці до закінчення строку дії договору, зважаючи на те, що наступить раніше. Перерахунок в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється для всіх надавачів, у яких обсяг наданих медичних послуг за договором відрізняється від запланованого більше, ніж на 20%. У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг, перерахунок здійснюється для всіх надавачів медичних послуг із застосуванням до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг коригувального коефіцієнту, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до сум перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа. 

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Консультування, амбулаторна та стаціонарна медична допомога пацієнтам з туберкульозом (ТБ).
2. Проведення необхідних лабораторних досліджень для підтвердження діагнозу та моніторингу лікування:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- визначення групи крові і резус фактору;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лужна фосфатаза, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), тимолова проба, креатинін, сечовина, сечова кислота, молочна кислота/лактат електроліти (калій, натрій, кальцій, хлор), С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення));
- коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
- тиреотропний гормон (ТТГ);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- дослідження спинномозкової рідини;
- загальний аналіз сечі;
- швидкі тести на вагітність, ВІЛ та вірусні гепатити;
- бактеріоскопічне дослідження мокротиння та інших зразків біологічного матеріалу на наявність кислотостійких бактерій (КСБ);
- культуральне дослідження мокротиння та інших зразків біологічного матеріалу на наявність мікобактерії туберкульозу (МБТ) з проведенням ідентифікації та тест на медикаментозну чутливість (ТМЧ);
- бактеріологічні дослідження зразків біологічного матеріалу з визначенням мікроорганізмів та їх антибіотикорезистентності;
- цитологічне, гістологічне дослідження біопсійного матеріалу уражених органів;
- молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;
- імуноферментні дослідження, у тому числі на туберкульоз;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
3. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:
- рентгенологічні дослідження;
- ультразвукові дослідження;
- електрокардіографія (ЕКГ);
- ендоскопічні дослідження, в тому числі бронхоскопія;
- інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
4. Визначення плану лікування та спостереження за пацієнтом із ТБ, в тому числі:
- розробка індивідуального плану лікування пацієнтів на амбулаторному та/або стаціонарному етапі з урахуванням супутніх захворювань пацієнта/пацієнтки;
- оцінка та формування прихильності пацієнта/пацієнтки до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування та відповідне коригування плану лікування;
- консультування пацієнтів лікарями-фтизіатрами та лікарями інших спеціальностей;
- призначення протитуберкульозної терапії, корекція лікування з урахуванням чутливості/резистентності мікроорганізмів до медикаментів, побічних реакцій, наявності супутньої патології, індивідуальних особливостей пацієнта/пацієнтки тощо;
- визначення показань до госпіталізації пацієнта/пацієнтки та його/її госпіталізація у разі їх наявності;
- організація амбулаторного лікування туберкульозу, в тому числі із залученням лікарів ПМД та лікарів-фтизіатрів, які надають амбулаторну вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу на базі інших закладів охорони здоров’я (міжрайонні фтизіатри).
5. Забезпечення проведення медикаментозної терапії лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком лікарських засобів.
6. Виявлення, діагностика та лікування супутніх захворювань із залученням інших спеціалістів або направлення пацієнта/пацієнтки для отримання відповідних медичних послуг.
7. Моніторинг результатів лікування пацієнта/пацієнтки та побічних реакцій на протитуберкульозні препарати:
- контроль за дотриманням плану лікування пацієнта/пацієнтки;
- контроль за результатами лабораторно-інструментальних обстежень, мікробіологічних та інших досліджень;
- контроль за побічними реакціями на протитуберкульозні препарати та дотримання тактики дій при їх виявленні в межах чинного законодавства.
8. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур.
9. Медична реабілітація пацієнтів з туберкульозом при проходженні лікування в умовах стаціонару.
10. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.
Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію за напрямом «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом у стаціонарних та амбулаторних умовах», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником;
- зазначити  заплановану кількість пацієнтів, яким надавач готовий надавати послуги за відповідним пакетом медичних послуг протягом місяця;
- зазначити кількість ліжок за кожним місцем надання послуг, на яких надаватиметься допомога за відповідним пакетом медичних послуг.
УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на господарську діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг 

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97).
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.