gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг  за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)» від 05 березня 2021 року 

Подання пропозицій та їх розгляд
1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Важливо:
1. Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
2. Відповідно до пункту 12 «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у  II—IV кварталах 2021 року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133, НСЗУ укладає договори за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)» з надавачами медичних послуг, які визначені відповідним Департаментом охорони здоров’я як такі, що будуть надавати медичні послуги та будуть забезпечені відповідними лікарськими засобами.
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 27 липня 2021 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:
- направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
- направлення лікуючого лікаря;
- самозвернення.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.
2. Взаємодія з іншими закладами усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та забезпечення комплексності послуг особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.
3. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.
4. Забезпечення безперервності лікування пацієнта/пацієнтки.
5. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
6. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
7. Проведення організаційної, методичної та консультативної роботи з питань ВІЛ-інфекції:
- організація, планування, отримання та управління запасами антиретровірусних препаратів, тестів, препаратів для лікування опортуністичних інфекцій відповідно до розподілу;
- ведення обліково-звітної документації;
- забезпечення транспортування антиретровірусних препаратів.
8. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в т.ч. після закінчення дії договору.
9. Включення закладу охорони здоров’я до відповідного наказу департаменту охорони здоров’я про розподіл антиретровірусних препаратів та отримання таких препаратів.
10. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар, який пройшов відповідний курс підготовки з питань ведення та лікування пацієнтів із ВІЛ-інфекцією/СНІД – щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Сестра медична – щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. За місцем надання медичних послуг:
- ваги медичні;
- глюкометр;
- тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
- термометр безконтактний;
- дихальний мішок;
- пульсоксиметр;
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
- аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:
1. Ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та медичного спостереження за ними відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, за результатом аналізу інформації ЕСОЗ після ІІ кварталу 2021 року та в подальшому за потреби.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

1. Тестування на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) осіб з підозрою на ВІЛ, зокрема дотестове інформування, тестування на наявність ВІЛ-інфекції, отримання результату тестування, післятестове консультування, консультування щодо важливості залучення партнерів ВІЛ-позитивної людини до послуг із тестування на ВІЛ.
2. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
- загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- визначення кількості CD4;
- визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові;
- виявлення провірусної ДНК та серологічних маркерів ВІЛ;
- дослідження пуповинної крові;
- ПЛР у дітей для ранньої діагностики ВІЛ;
- визначенняHBsAg, антитіл до HCV;
- біохімічний аналіз крові (креатинін, трансамінази, глюкоза);
- дослідження на криптококовий антиген (CrAg);
- ліпоарабіноманнановий тест сечі на ТБ (LF-LAM);
- обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
3. Організація та проведення дослідження зразків крові на визначення вірусного навантаження та ПЛР-діагностики зразків крові дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів.
4. Взяття під медичний нагляд, проведення ідентифікаційного етапу та обстеження особи з позитивним ВІЛ-статусом, призначення антиретровірусної терапії (АРТ), профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій та здійснення клінічного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції, ефективності АРТ та наявності побічних реакцій лікарських засобів, зокрема:
- консультування щодо переваг АРТ, позитивного впливу терапії на тривалість та якість життя, важливості безперервності й дотримання режиму лікування;
- видача антиретровірусних препаратів;
- проведення збору скарг, анамнезу, фізикального обстеження, скринінгу на туберкульоз;
- оцінка потреби у соціальному супроводі та психологічній підтримці;
- визначення приналежності до ключових та уразливих груп;
- оцінка прихильності до лікування, виявлення й усунення причини неналежного дотримання режиму прийому препаратів.
5. Взяття під медичний нагляд дітей у віці до 18 місяців, народжених від ВІЛ-позитивних жінок, у яких діагноз ВІЛ знаходиться на стадії підтвердження:
- завершення курсу постконтактної профілактики ВІЛ;
- консультування матері щодо безпечного годування замінниками грудного молока та можливості отримання державної допомоги (в тому числі, замінників грудного молока);
- проведення профілактичного лікування пневмоцистної пневмонії;
- організація проведення ранньої діагностики ВІЛ у дитини відповідно до галузевих стандартів та призначення АРТ дітям з підтвердженим діагнозом ВІЛ.
6. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.
7. Консультування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ. Здійснення індексного тестування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ.
8. Консультування з питань планування сім’ї, репродуктивного, сексуального здоров’я та консультування щодо доступу до репродуктивних технологій.
9. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та супровід ВІЛ-позитивних вагітних.
10. Організація та проведення медикаментозної доконтактної, постконтактної профілактики, спрямованої на попередження розвитку ВІЛ-інфекції, у тому числі під час виконання професійних обов’язків, у встановленому законодавством порядку.
Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію за напрямом«Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN).
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.
- зазначити заплановану кількість пацієнтів, яким надавач готовий надати послуги за відповідним пакетом медичних послуг протягом місяця.
УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.

Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 4. Лист від Департаменту охорони здоров’я, який підтверджує, що надавач, буде надавати медичні послуги та буде забезпечений відповідними лікарськими засобами за  даним напрямом.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг 

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97).
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.