gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» 
від 05 березня 2021 року 

Подання пропозицій та їх розгляд
1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору
Важливо:
Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 02 липня 2021 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:
- направлення лікуючого лікаря;
- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги або виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної
- допомоги та інтенсивної терапії;
- переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність відділення інтенсивної терапії новонароджених.
2. Наявність відділення постінтенсивного виходжування для новонароджених та/або постнатального догляду.
3. Наявність катамнестичного кабінету.
4. Забезпечення транспортування передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 34 тижнів та масою при народженні менш ніж 1500 г в межах закладу в умовах транспортного інкубатора з можливістю проведення інвазивної та неінвазивної респіраторної підтримки за потребою.
5. Забезпечення цілодобового проведення лабораторних досліджень у закладі, зокрема:
- розгорнутий загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), гамма-глутамілтрансфераза, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина; гамма-глутамілтрансфераза, лактатдегідрогеназа, лактат, тригліцериди, альбумін, лужна фосфатаза);
- електроліти (іонізований кальцій, фосфор, магній, кальцій, натрій, калій);
- кислотно-лужний стан крові та парціальний тиск газів у крові;
- коагулограма (протромбіновий індекс (міжнародне нормалізоване відношення), АЧТЧ, тромбіновий час, D-димер, фібриноген);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- група крові та резус-фактор;
- загальний аналіз ліквору;
- проба Кумбса;
- взяття біосубстрату для бактеріологічного дослідження;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
6. Забезпечення проведення лабораторних досліджень на умовах договору, зокрема:
- феритин, індекс насичення трансферину, вміст заліза у сироватці крові;
- гормони щитоподібної залози, надниркових залоз;
- обстеження на вертикальні інфекції;
- бактеріологічні дослідження з визначенням чутливості висіяних збудників до антибіотиків;
- дослідження пуповинної крові на ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками;
- дослідження зразка сухої краплини крові (СКК) у дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, виявлення нуклеїнових кислот ВІЛ методом ПЛР;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
7. Забезпечення проведення рентгенологічного, електроенцефалографічного, ультразвукового дослідження у цілодобовому режимі.
8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.
9. Забезпечення сприятливого сенсорного оточення для дитини та сімейно-орієнтованого догляду спрямованого на її розвиток.
10. Організація виходжування немовлят за методом Кенгуру.
11. Організація цілодобового забезпечення компонентами та препаратами крові.
12. Направлення дітей групи ризику щодо затримки розвитку та/або виникнення хронічних захворювань в центри/кабінети катамнестичного спостереження.
13. Організація перевезення новонароджених виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії до інших закладів охорони здоров’я, в межах області та до національних закладів охорони здоров’я.
14. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.
15. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекційним захворюванням, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
16. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
17. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
18. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
19. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.
20. Проведення навчально-симуляційних тренінгів з первинної реанімації новонароджених у пологових залах та серцево-легеневої реанімації у відділеннях інтенсивної терапії та відділеннях виходжування новонароджених.
21. Коректне ведення медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о) та або медичної карти новонародженого (форма № 097/о) з обов’язковим обгрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнту/пацієнтці.
22. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність та робота виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар-педіатр-неонатолог або лікар-анестезіолог дитячий – щонайменше 9 осіб з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Сестра медична для обслуговування новонароджених у відділенні/палаті інтенсивної терапії – щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
2. У закладі:
- Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.
- Лікар-невролог дитячий – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.
- Лікар-епідеміолог – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. У закладі:
- Лікар-педіатр-неонатолог та/або лікар-анестезіолог дитячий – щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост) та входять у склад виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії.
- Сестра медична – щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост) та входять у склад виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії.

Вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
- гематологічний, газовий, коагуляційний, біохімічний аналізатор (цілодобовий доступ);
- УЗД-апарат з можливістю проведення доплерографії та з неонатальними датчиками;
- пересувний рентгенівський апарат зі стійкою для вертикальних знімків.
2. За місцем надання медичних послуг:
- апарат ШВЛ з опцією проведення штучної вентиляції легенів у новонароджених та дітей – щонайменше 6;
- апарат для неінвазивної ШВЛ (додатковий апарат, якщо дана опція відсутня в апараті ШВЛ) – щонайменше 2;
- апарат n-CPAP (додатковий апарат, якщо дана опція відсутня в апараті ШВЛ) – щонайменше 2;
- апарат для високочастотної ШВЛ (додатковий апарат, якщо дана опція відсутня в апараті ШВЛ);
- транспортний апарат ШВЛ з опцією неінвазивної ШВЛ;
- система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;
- система централізованого забезпечення повітрям;
- ларингоскоп з клинками 00, 0, 1;
- реанімаційний мішок або реанімаційна Т-система для новонароджених - щонайменше 3;
- інкубатори закриті – щонайменше 3;
- інкубатори відкриті – щонайменше 3;
- відкрита реанімаційна система або стіл з лампою променевого тепла з сервоконтролем – 1 на кожну пологову залу (в акушерських стаціонарах);
- монітор пацієнта (ЧСС, SpO2, ЕКГ, температура) – щонайменше 3;
- електронний сфігмоманометр або опція в поліфункціональному моніторі – щонайменше 3;
- пульсоксиметр з неонатальним датчиком - щонайменше 4;
- аспіратор (відсмоктувач) - щонайменше 3;
- автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 18;
- ваги для новонароджених;
- амплітудно-інтегрований електроенцефалограф;
- аудіометр;
- електронний ректальний термометр та обладнання для проведення системної (охолодження всього тіла) або селективної (краніоцеребральної) гіпотермії або засоби охолодження (гелеві пакети, мішки з льодом, грілки вентилятор тощо);
- лампа фототерапії – щонайменше 3;
- глюкометр;
- транскутанний білірубінометр;
- термометр безконтактний;
- крісла для кенгурування, позиціонери;
- автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.
Із урахуванням пункту 16 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, у разі невідповідності вимогам до обладнання, передбаченого підпунктом aa пункту 2 «Вимог до переліку обладнання» за місцем надання медичних послуг Умов закупівлі медичних послуг (автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО), які будуть надаватись за договором, визначених в цьому Оголошенні, суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, зобов’язується протягом трьох місяців із дати початку строку дії Договору, забезпечити наявність та введення в експлуатацію такого обладнання, про що ставить відмітку при заповненні заяві.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі для забезпечення роботи виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії:
- наявність автомобіля швидкої медичної допомоги типу С відповідно до стандартів ДСТУ 1789:2015 та/або ДСТУ 1789:2019, оснащеного відповідно до чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
- транспортний інкубатор із серво-контролем температури тіла дитини і системою аварійної сигналізації;
- повітряний або гідроматрац з блоком підігріву;
- сертифіковані та повірені балон(и) з киснем і редуктором (запас кисню - мінімум на 2 години);
- сертифіковані та повірені балони з киснем об’ємом 2-10 л для транспортного інкубатора;
- компресор або балон(и) з повітрям (запас повітря - мінімум на 2 години);
- дихальний мішок;
- ларингоскоп з клинками 00, 0, 1, запасними батарейками і лампочками;
- апарат ШВЛ для новонароджених з живленням від бортової електромережі автомобіля та від акумуляторів;
- аспіратор (відсмоктувач) портативний електричний;
- аспіратор (відсмоктувач) портативний з механічним приводом;
- автоматичний дозатор лікувальних речовин - щонайменше 2;
- пульсоксиметр;
- портативний поліфункціональний монітор (частота дихання, SрО2, ЧСС, ЕКГ, АТ) з візуальними і слуховими сигналами тривоги;
- електронний термометр;
- глюкометр.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю неонатологія, дитяча анестезіологія.
2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
3. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки.
2. Проведення інтенсивної терапії новонародженим.
3. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.
4. Надання медичних послуг новонародженим на всіх етапах лікування в закладі.
5. Проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, в тому числі з використанням мікрометодик, зокрема:
- розгорнутий загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), електроліти (іонізований кальцій, фосфор, магній, кальцій, натрій, калій), креатинін, сечовина, гамма-глутамілтрансфераза, лактатдегідрогеназа, лактат, тригліцериди, альбумін, лужна фосфатаза);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- кислотно-лужний стан крові та парціальний тиск газів крові;
- коагуляційний гемостаз (протромбіновий індекс (міжнародне нормалізоване відношення), АЧТЧ, тромбіновий час, D-димер, фібриноген);
- феритин, індекс насичення трансферину, вміст заліза у сироватці крові;
- гормони щитоподібної залози, надниркових залоз;
- загальний аналіз ліквору;
- проба Кумбса;
- обстеження на вертикальні інфекції;
- бактеріологічні дослідження з визначенням чутливості висіяних збудників до антибіотиків;
- група крові та резус-фактор;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
6. Забір зразка пуповинної крові та сухої краплини крові (СКК) у дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками.
7. Проведення інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема ультразвукового, рентгенологічного, електроенцефалографічного та інших досліджень.
8. Оцінювання болю та своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
9. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, виробами медичного призначення та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
10. Забезпечення дихальної підтримки: CPAP, неінвазивної та інвазивної штучної вентиляції легень, високочастотної осциляторної вентиляції легень (ВЧО ВЛ).
11. Забезпечення цілодобового моніторингу кислотно-лужного стану крові у пологовій залі та/або відділенні інтенсивної терапії новонароджених.
12. Забезпечення цілодобового повного/часткового парентерального харчування з комп’ютерним розрахунком його компонентів.
13. Проведення вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень.
14. Проведення офтальмологічного скринінгу передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів (більше 32 тижнів - за показаннями) та/або масою при народженні менш ніж 1500 г.
15. Проведення аудіологічного скринінгу.
16. Проведення неонатального скринінгу у новонароджених (фенілкетонурії (ФКУ), вродженого гіпотиреозу (ВГ), муковісцидозу (МВ), адреногенітального синдрому (АГС) та інших захворювань відповідно до чинного законодавства).
17. Забезпечення консультацій лікаря-невролога дитячого; лікаря-нейрохірурга дитячого; лікаря-офтальмолога дитячого; лікаря-хірурга дитячого; лікаря-кардіолога дитячого; лікаря-генетика; психолога; лікаря-ортопеда-травматолога дитячого; лікаря-ендокринолога дитячого; лікаря-сурдолога; лікаря-імунолога.
18. Надання постконтактної антиретровірусної профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів.
19. Надання психологічної підтримки батькам, забезпечення сприятливого сенсорного оточення для дитини та сімейно-орієнтованого догляду спрямованого на її розвиток.
20. Догляд за передчасно народженими та/або хворими дітьми з залученням батьків, у т.ч. у відділенні інтенсивної терапії.
21. Підтримка/сприяння грудному вигодовуванню, у т.ч. із застосуванням комплексних збагачувачів для збагачення грудного молока при вигодовуванні передчасно народжених.
22. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару. Забезпечення спеціальними сумішами ентерального харчування немовлят.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за умови відповідності додатковим умовам закупівлі:
1. Перевезення новонароджених виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії з інших закладів охорони здоров’я, в межах області та до національних закладів охорони здоров’я.
Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію  за напрямом«Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити кількість ліжок за  кожним місцем надання послуг, на яких надаватиметься допомога за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити заплановану середньомісячну кількість медичних послуг, які надавач готовий надавати за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.