gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг за напрямом  «
Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» від 09 березня 2021 року 

Подання пропозицій та їх розгляд
1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Важливо:
Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 27 липня 2021 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки та з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги: 
- направлення лікаря ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
- направлення лікуючого лікаря;
- переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Забезпечення координації, доступності, планування, безперервності та наступності, відповідно до побажань пацієнта/пацієнтки щодо вибору місця лікування та місця смерті із забезпеченням можливості отримання куративного лікування паралельно із паліативною допомогою.
2. Створення за наказом керівника закладу охорони здоров’я мультидисциплінарної команди для надання послуг паліативної допомоги.
3. Проведення необхідних лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.
4. Наявність затвердженого маршруту пацієнта/пацієнтки щодо його/її госпіталізації до відділення/закладу за потреби для надання інших видів медичної допомоги.
5. Забезпечення постійного контакту з пацієнтом: кількість відвідувань або взаємодій з пацієнтом за допомогою засобів телекомунікації має становити не менше 1 разу на тиждень, про що має вноситись відповідний запис в ЕСОЗ. Взаємодія з пацієнтом/пацієнткою має підтримуватись під час та після госпіталізації пацієнта/пацієнтки в стаціонарний заклад охорони здоров’я (якщо такий відбудеться), а після виписки пацієнта/пацієнтки зі стаціонарного лікування, надавач повинен здійснити візит до пацієнта/пацієнтки.
6. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.
7. Залучення щонайменше одного фахівця з соціальної роботи, в т.ч. за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету.
8. Наявність транспортного засобу для забезпечення доїзду до пацієнта/пацієнтки.
9. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
10. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у надавача медичних послуг та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
11. Наявність затвердженої внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю надавача медичних послуг для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
12. Наявність цілодобового контактного номеру щодо консультування пацієнтів.
13. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.
14. Забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільності.
15. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству.  Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар загальної практики – сімейний лікар, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар-фтизіатр дитячий, які мають фах «Лікувальна справа» та/або «Педіатрія» (для лікарів дитячих) і пройшли відповідну підготовку за напрямом «паліативна допомога» відповідно до вимог МОЗ України – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цій службі.
- Сестра медична загальної практики - сімейної медицини та/або сестра медична, та/або фельдшер, які пройшли підготовку з надання паліативної допомоги – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цій службі.
2. У закладі:
- Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт – щонайменше 1 особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цій службі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:
1. У службі:
- наявність транспортного засобу для забезпечення доїзду до пацієнта/пацієнтки;
- пульсоксиметр – щонайменше 4;
- глюкометр – щонайменше 4;
- тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку – щонайменше 4;
- термометр безконтактний – щонайменше 4;
- дихальний мішок;
- кисневий концентратор - щонайменше 3;
- аспіратор (відсмоктувач) - щонайменше 2;
- електрокардіограф портативний;
- автоматичний дозатор лікувальних речовин - щонайменше 2;
- штатив для інфузій (крапельниць) – щонайменше 2;
- сумка-органайзер лікарська – щонайменше 2;
- сумка-холодильник – щонайменше 2;
- аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:
1. Наявність у закладі рецептурних бланків форми №1 та №3.
2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи за 3 місяці до закінчення строку дії договору, зважаючи на те, що наступить раніше. Перерахунок в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється для всіх надавачів, у яких обсяг наданих медичних послуг за договором  відрізняється від запланованого більше, ніж на 20%. У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг, перерахунок здійснюється для всіх надавачів медичних послуг із застосуванням до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг коригувального коефіцієнту, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до сум перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Координація та надання паліативної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці (дорослим та дітям) за місцем його/її перебування, в тому числі зі створенням стаціонару вдома за потреби, та/або з використанням засобів телекомунікації у цілодобовому режимі.
2. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги.
3. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та виявлення порушень функцій життєво важливих органів і систем (за наявності), з наступним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.
4. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування методів психологічного впливу та психотерапевтичних інтервенцій.
5. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (в т.ч. призначення та виписка рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, ненаркотичні знеболювальні препарати та проведення знеболення).
6. Оцінка та корекція нутриційного статусу.          
7. Забір, транспортування до лабораторного центру закладу або закладу, з яким укладено договір підряду та проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота);
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
- глюкоза в цільній крові;
- загальний аналіз сечі;
- копрограма.
8. Видача направлення та/або забір біологічних матеріалів для проведення інших лабораторних досліджень.
9. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема електрокардіографії (ЕКГ) та інших досліджень (за умови наявності відповідного портативного обладнання).
10. Забезпечення симптоматичної терапії та догляду.
11. Визначення показів для кисневої підтримки та забезпечення її проведення за допомогою кисневого концентратора за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.
12. Спостереження та контроль за пацієнтом/пацієнткою, який/яка перебуває вдома на кисневій терапії та/або респіраторній підтримці.
13. Оцінка та визначення потреб пацієнтів у асистивних засобах для мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійснення туалету), забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільності.
14. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, в т.ч. наркотичними засобами (безпосередньо лікарськими засобами або через виписку рецептів ф-3 за умови наявності відповідної ліцензії і створення “стаціонару на дому”), медичними виробами та розхідними матеріалами.
15. Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/психічної адаптації пацієнта/пацієнтки.
16. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з урахуванням згоди пацієнта/пацієнтки та його законних представників за потреби.
17. Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або ЗОЗ, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.
18. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю під час його відвідування, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці до її прибуття.
19. Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.
Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №391.

Подати пропозицію за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN).
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником;
- зазначити заплановану кількість пацієнтів, яким надавач готовий надати  послуги за відповідним пакетом медичних послуг протягом місяця.
УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг 

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97).
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.)   - (057)-341-42-97
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.