gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання
медичних послуг «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах» від 23 жовтня 2020 року

 Подання пропозицій та їх розгляд
1.Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 23 жовтня 2020 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 30 жовтня 2020 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.
Умови надання послуги: стаціонарно.
Підстави надання послуги:
●     доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
● направлення з іншого клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
●     самозвернення у невідкладному стані.
пацієнтів із наступними діагнозами:
●   І60 Субарахноїдальний крововилив;
●   І61 Внутрішньомозковий крововилив;
●   І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;
●   I63 Інфаркт головного мозку;
●   І64 Інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт;
●   I67.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса;
● G45 Минущі транзиторні церебральні ішемічні стани [атаки] та пов’язані з ними синдроми.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність неврологічного / нейрохірургічного відділення або неврологічних / нейрохірургічних ліжок (не менше 4 обладнаних ліжок).
2. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії (не менше 4 обладнаних ліжок для інтенсивної терапії).
3. Наявність приймального відділення з можливістю проведення первинного огляду / місце проведення тромболізису, в якому може бути забезпечений повноцінний первинний огляд за алгоритмом АВСD, зокрема безперервний моніторинг сатурації крові киснем (пульсоксиметрія), АТ (в автоматичному режимі), ЕКГ, а також забезпечення прохідності дихальних шляхів (відповідно до сучасних принципів), безперервна інгаляція кисню тощо.
4. Забезпечення можливості цілодобового проведення наступних лабораторних досліджень: розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів, біохімічний аналіз крові (аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін), глюкоза в цільній крові або сироватці крові, коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ).
5. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта та/або ерготерапевта у перші 48 годин після госпіталізації та проведення заходів з медичної реабілітації при потребі.
6. Забезпечення переводу пацієнтів до закладу вищого рівня, якщо лікарня не може надати необхідну допомогу (наприклад, з метою проведення ендоваскулярних втручань).
7. Забезпечення можливості проведення консультації лікаря-невропатолога, лікаря-кардіолога, лікаря-нейрохірурга, лікаря-уролога, лікаря-хірурга, лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста: ургентної – протягом 3 годин.
8. Координація надання допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом закладами первинної, вторинної, третинної медичної допомоги та службою екстреної медичної допомоги.
9. Наявність системи попереднього інформування закладу охорони здоров’я про наближення пацієнта з гострим мозковим інсультом для активації ресурсів закладу охорони здоров’я з метою забезпечення можливості проведення реваскуляризаційної терапії в межах «терапевтичного вікна».
10. Забезпечення компонентами крові.
11.Забезпечення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті (лікарі, середній та молодший медичний персонал), на тренінгах з тромболітичної терапії, інтенсивної терапії, використання шкал (NIHSS, ASPECTS, mRS), скринінгу щодо дисфагії, оцінювання потреби у реабілітації).

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. Лікар-невропатолог та/або лікар-невропатолог дитячий та/або лікар-нейрохірург та/або лікар-нейрохірург дитячий, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
2. Лікар-анестезіолог – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
3. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичний терапевт та/або ерготерапевт та/або лікар з лікувальної фізкультури та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини – щонайменше одна особа.
4. Сестра медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання:
1.    У закладі:
●    наркозний апарат/станція;
●    апарат ШВЛ;
●    ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;
За місцем надання послуг:
● спіральний комп’ютерний томограф (СКТ), який працює в цілодобовому режимі, та/або магнітно-резонансний томограф (МРТ) з режимами визначення геморагії (T2*/GRE/SWI), який працює в цілодобовому режимі;
●    функціональні ліжка – щонайменше 4;
●    електрокардіограф багатоканальний;
●    монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) – щонайменше 4;
●    автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 4;
● система централізованого постачання кисню  або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
2. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
3. Подання даних до електронної системи охорони здоров'я на постійній основі.
4. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016  № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація) 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:
1. Забезпечення первинного огляду пацієнта.
2. Проведення нейровізуалізації всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт (протягом 60 хвилин з моменту звернення пацієнта в заклад або доставлення його бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги).
3. Анестезіологічний супровід пацієнта для проведення нейровізуалізації.
4. Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідних лікарських засобів.
5. Застосування ендоваскулярних методів лікування (у разі наявності відповідного обладнання у закладі).
6. Забезпечення нейрохірургічної допомоги (при наявності відповідного обладнання у закладі).
7. Моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, ЕКГ.
8. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
9. Проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання у всіх пацієнтів до початку годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 годин після госпіталізації) з забороною годування чи прийому ліків через рот у разі ознак дисфагії.
10. Забезпечення консультації логопеда (терапевта мови та мовлення) у перші 48 годин після госпіталізації.
11. Проведення заходів із вторинної профілактики захворювання.
12. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді та переведення пацієнтів до відділення (центру) реабілітації для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому / відновному періоді.
13. Розроблення та організація окремого заняття для родини / доглядачів з наступних питань: методи особистої гігієни, стратегії спілкування, техніки переміщення, профілактики ускладнень та інших специфічних проблем пов’язаних з гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідної зміни дієти, допомоги регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», перейшовши за цим посиланням

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- зазначити  статистичні дані за формою звітності № 20, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378, за 2018 рік; 

суб’єкт господарювання, який було утворено в результаті злиття декількох закладів охорони здоров’я, та суб’єкт господарювання до якого було приєднано один або декілька закладів охорони здоров’я, зазначає сумарні статистичні дані закладів охорони здоров’я, правонаступником яких є;
- у разі якщо у закладу відсутні статистичні дані за формою звітності № 20, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378, за 2018 рік (новостворений заклад, або заклад, який протягом 2018 року не надавав таких послуг), необхідно додати лист від департаменту (управління) охорони здоров’я обласної державної адміністрації з інформацією щодо запланованої кількості медичних послуг  за відповідним пакетом медичних послуг на 2020 рік, розрахованої на підставі прогнозованого розподілу кількості медичних послуг між закладами охорони здоров’я на території області, (інформація подається для усіх надавачів медичних послуг, які не надавали послуги у 2018 році та новостворених закладів);
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.
УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.

У разі потреби, разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  057 341 42 97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.