gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг «Медична допомога при пологах»  
 

Подання пропозицій та їх розгляд

Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 11 вересня 2020 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 18 вересня 2020 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг. Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:
- за направленням лікуючого лікаря;
- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- самозвернення;
- пацієнток при розродженні (О80-О84).

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність операційного блоку з виділеною операційною кімнатою для проведення кесаревих розтинів та інших хірургічних акушерських втручань.
2. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії новонароджених, оснащених відповідно до наказів МОЗ України.
3. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії для вагітної, роділлі, породіллі, оснащених відповідно до наказів МОЗ України.
4. Наявність індивідуальних пологових зал – щонайменше 2.
5. Наявність післяпологових палат для спільного перебування матері та новонародженого.
6. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження за жінкою у важкому стані та лікування до її транспортування у заклад вищого рівня протягом усіх днів тижня.
7. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження за новонародженим у важкому стані та лікування до його транспортування у заклад вищого рівня протягом усіх днів тижня.
8. Узгодження переведення і транспортування жінок та новонароджених у заклади вищого рівня у разі потреби в цілодобовому режимі.
9. Забезпечення цілодобового доступу до базових лабораторних та інструментальних обстежень.
10. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
11. Забезпечення компонентами крові.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. Лікар-акушер-гінеколог – щонайменше 3 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
2. Лікар-анестезіолог – щонайменше 3 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
3. Лікар-педіатр-неонатолог – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
4. Акушерка – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
5. Сестра медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
- УЗД апарат з можливістю проведення доплерографії;
- електрокардіограф багатоканальний.
2. За місцем надання послуги:
- апарат ШВЛ з опцією для новонароджених;
- ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;
- ларингоскоп с клинками 00, 0, 1;
- дихальний мішок типу Амбу або реанімаційна Т-система для новонароджених);
- кардіотокограф;
- наркозний апарат / станція;
- вакуум-екстрактор плоду (можливо одноразовий);
- монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
- пульсоксиметр для новонародженого;
- автоматичний дозатор лікарських речовин;
- аспіратор (відсмоктувач);
- становка променевого тепла та/або інші джерела тепла;
- лампа фототерапії;
- система централізованого постачання кисню  або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ.

Інші вимоги:
- Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
- Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
- Подання даних до електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.
- Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація) 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:
1.Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою.
2.Ведення нормальних пологів.
3. Проведення вагінальних інструментальних пологів (вакуум-екстракція, акушерські лещата) в разі виникнення ускладнень.
4. Проведення ургентного кесарево розтину.
5. Проведення планового кесарського розтину (у закладах охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівня перинатальної допомоги).
6. Моніторинг стану роділлі, плода, породіллі та новонародженого.
7. Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів.
8. Проведення лабораторних та інструментальних обстежень у цілодобовому режимі.
9. Проведення інтенсивної терапії жінкам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.
10. Проведення заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених.
11. Проведення щеплень новонародженим та породіллям згідно з діючим календарем профілактичних щеплень.
12. Проведення метаболічного скринінгу у новонароджених відповідно до діючих стандартів.
13. Консультування жінок з питань грудного вигодовування і післяпологової контрацепції.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію «Медична допомога при пологах», перейшовши за цим посиланням 

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- зазначити  статистичні дані за формою звітності № 21, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378, за 2018 рік; 

(суб’єкт господарювання, який було утворено в результаті злиття декількох закладів охорони здоров’я, та суб’єкт господарювання до якого було приєднано один або декілька закладів охорони здоров’я, зазначає сумарні статистичні дані закладів охорони здоров’я, правонаступником яких є);
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
У разі потреби, разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.


Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  057 341 42 97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.

Файл для завантаження:
Додаток до оголошення