gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання
медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» від 23 жовтня 2020 року

 Подання пропозицій та їх розгляд
1.Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 23 жовтня 2020 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 30 жовтня 2020 року включно.

 Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.
Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:
●     направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
●     направлення лікуючого лікаря;
●     доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
● направлення з іншого клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
●     самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуг:
Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим боксом або відділення невідкладної медичної допомоги для проведення первинного огляду пацієнта та визначення подальшої його маршрутизації.
Наявність відділення / палати інтенсивної терапії для проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
Наявність операційного блоку, обладнаного відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
Забезпечення можливості проведення наступних лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду:
● розгорнутий клінічний аналіз крові;
● визначення групи крові і резус фактору;
● біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти);
● коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
● глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
● СРБ кількісний;
● дослідження спинномозкової рідини;
● аналіз сечі загальний.
5. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень.
6. Наявність лабораторії для проведення бактеріологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
7. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
8. Забезпечення компонентами крові.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:
1. Забезпечення можливості проведення планових та екстрених хірургічних операцій.
2. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень цілодобово.
3. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень цілодобово.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-онколог, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар-ортопед-травматолог, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, та/або лікар-уролог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург дитячий – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
2. Лікар-анестезіолог (лікар-анестезіолог дитячий у випадку медичної допомоги дітям) – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
3. Сестра медична стаціонару – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
4. Сестра медична операційна – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-онколог, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар-ортопед-травматолог, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург торакальний, та/або лікар-уролог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург дитячий – щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
2. Лікар-анестезіолог (лікар-анестезіолог дитячий у випадку медичної допомоги дітям) – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
3. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт – щонайменше 1 особа з даного переліку.
4. Сестра медична стаціонару – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
5. Сестра медична-анестезист – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
6. Сестра медична операційна – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання:
У закладі:
●     УЗД-апарат з можливістю проведення доплерографії;
●     електрокардіограф багатоканальний;
●     рентгенівський апарат;
●     портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.
За місцем надання послуги:
● система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ;
●     наркозний апарат/станція;
●     апарат ШВЛ;
●     ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;
●     монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
●     пульсоксиметр;
●     автоматичний дозатор лікувальних речовин;
●     аспіратор(відсмоктувач);
●     глюкометр;
●     тонометр;
●     коагулятор (моно-, біполярний).

Додаткові вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
● ендоскопічне обладнання – гастроскоп, ректороманоскоп або колоноскоп, цистоскоп, – для надання допомоги дорослим; гастроскоп, бронхоскоп – для надання допомоги дітям;
●     газовий аналізатор;
2. За місцем надання послуги:
●     лапароскопічна стійка;
●     монітор пацієнта з датчиком вимірювання СО2.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
2. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
3. Подання даних до електронної системи охорони здоров’я на постійній основі. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592   «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

 Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація) 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:
1. Первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації.
2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень.
3. Проведення хірургічних операцій.
4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
5. Забезпечення післяопераційного моніторингу, знеболення та подальшої медикаментозної терапії.
6. Забезпечення проведення патоморфологічних досліджень.
7. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
8. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
9. Проведення заходів з вторинної профілактики захворювань.
10. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.
11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
12. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», перейшовши за цим посиланням

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- зазначити  статистичні дані за формою звітності № 20, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378, за 2018 рік; 

суб’єкт господарювання, який було утворено в результаті злиття декількох закладів охорони здоров’я, та суб’єкт господарювання до якого було приєднано один або декілька закладів охорони здоров’я, зазначає сумарні статистичні дані закладів охорони здоров’я, правонаступником яких є;
- у разі якщо у закладу відсутні статистичні дані за формою звітності № 20, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378, за 2018 рік (новостворений заклад, або заклад, який протягом 2018 року не надавав таких послуг), необхідно додати лист від департаменту (управління) охорони здоров’я обласної державної адміністрації з інформацією щодо запланованої кількості медичних послуг  за відповідним пакетом медичних послуг на 2020 рік, розрахованої на підставі прогнозованого розподілу кількості медичних послуг між закладами охорони здоров’я на території області, (інформація подається для усіх надавачів медичних послуг, які не надавали послуги у 2018 році та новостворених закладів);
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.
УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
У разі потреби, разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Лист від Департаменту (управління) охорони здоров’я обласної державної адміністрацій з інформацією щодо запланованої кількості медичних послуг  за певним пакетом медичних послуг на 2020 рік (надається новоствореними суб’єктами господарювання, суб’єктами господарювання, які було утворено в результаті злиття декількох закладів охорони здоров’я, суб’єктами господарювання до яких було приєднано один або декілька закладів охорони здоров’я та суб’єктами господарювання, які функціонували, проте не надавали  послуги у 2018 році).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  057 341 42 97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.