gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»

Подання пропозицій та їх розгляд

1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 12 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядників);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Пропозиція суб’єкта господарювання  про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору протягом строку визначеного для подання пропозицій.
5. Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк до 31 березня 2021 року (із урахуванням частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України, правовідносини між сторонами щодо надання послуг згідно з договорами, укладеними відповідно до цього оголошення, виникають з 01 числа місяця якщо пропозиція подана до 20 числа поточного місяця).
Відповідно до пункту 1161 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (далі - Порядок), НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — медичні послуги), з надавачами медичних послуг, які включені до переліку закладів охорони здоровʼя, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, поданого керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуг: стаціонарно.

Підстави надання послуг: підозра або встановлене захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) (U07.1 "2019-nCoV гостра респіраторна хвороба"):
● електронне направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря, або лікуючого лікаря;
● доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
● електронне направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу;
● самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність в закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо переліку медичних та інших працівників, які безпосередньо працюють з пацієнтам з підозрою або діагнозом COVID-19. Внутрішній наказ має спиратися на вимоги щодо Вимог до спеціалізації та кількості фахівців, визначених цими умовами договору.
2. Здійснення додаткових доплат (винагород) співробітникам закладу охорони здоров’я, які безпосередньо задіяні до лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства.
3. Здійснення закупівлі, використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів (в т.ч. після закінчення дії договору), крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель Міністерством охорони здоров'я.
4. Забезпечення розділення потоків пацієнтів із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) та пацієнтів з іншими захворюваннями.
5. Проведення сортування пацієнтів у спеціальній зоні із визначенням потреби у госпіталізації із проведенням додаткового обстеження (пульсоксиметрія, рентгенографія у разі потреби, тощо). Визначення особи із підозрою на інфікування, зокрема:
- особи з ознаками і симптомами, характерними для коронавірусної хвороби (COVID-19) (лихоманка та/або ознаки респіраторної інфекції: кашель, задишка, утруднене дихання та ін.);
- особи, включно із медичним персоналом, які протягом останніх 14 днів до появи симптомів перебували у контакті з пацієнтом із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19);
- особи, які протягом останніх 14 днів до появи симптомів прибули із країн/областей, де виявлено COVID-19.
6. Забезпечення ізоляції пацієнтів з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я.
7. Наявність відділення/палат інтенсивної терапії.
8. Наявність ліжок з можливістю проведення оксигенотерапії.
9. Використання аналізаторів газів крові при наявності відповідного обладнання.
10. Наявність функціональних ліжок з протипролежневими матрацами для проведення інтенсивної терапії з можливістю переміщувати пацієнта, забезпечених доступом до кисню через кисневі розетки із центрального джерела кисню та/або за допомогою концентраторів/генераторів, та/або з кисневих балонів.
11. Забезпечення відстані між ліжками пацієнтів щонайменше 1 м.
12. Здійснення обліку всіх осіб, які контактували з пацієнтом з підозрою або підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) під час лікування в стаціонарі, включаючи медичних працівників.
13. Забезпечення можливості проведення таких лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- визначення групи крові і резус фактору;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін);
- коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- аналіз сечі загальний.
14.  Забезпечення можливості проведення таких лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду, який укладено протягом 10 робочих днів з моменту укладення контракту:
- біохімічний аналіз крові (лактат, електроліти, тропонін, феритин);
- коагуляційний гемостаз (Д-димер);
- бактеріологічні дослідження.
15.  Забезпечення проведення пульсоксиметрії пацієнтам за необхідністю, але не менше 2 разів на добу.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. Першочергове залучення закладів, які мають:
- щонайменше 4 лікарів-анестезіологів та/або лікарів-анестезіологів дитячих, які забезпечують цілодобове проведення інтенсивної терапії пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19);
- щонайменше 4 лікарів-терапевтів та/або лікарів-педіатрів, та/або лікарів-інфекціоністів, та/або лікарів-інфекціоністів дитячих, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19);
- щонайменше 4 лікарів-терапевтів та/або лікарів-педіатрів, та/або лікарів-інфекціоністів, та/або лікарів-інфекціоністів дитячих або лікарів інших спеціальностей, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19);
- щонайменше 3 осіб середнього та/або молодшого медичного персоналу на кожного лікаря, які забезпечують цілодобове надання допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Одна медична команда складається з 1 лікаря-анестезіолога / дитячого лікаря-анестезіолога, 1 лікаря-терапевта/лікаря-педіатра/лікаря-інфекціоніста/лікаря-інфекціоніста дитячого, 1 терапевта/лікаря-педіатра/лікаря-інфекціоніста/лікаря-інфекціоніста дитячого або лікаря іншої спеціальності та 3 осіб середнього та/або молодшого медичного персоналу на кожного лікаря.

Якщо в закладі охорони здоров’я створено щонайменше чотири команди (анестезіологічні), до складу яких залучено лікаря-анестезіолога та/або лікаря-анестезіолога дитячого, допускається створення додаткових команд (неанестезіологічних), які формуються з трьох лікарів за спеціальностями “Внутрішні хвороби” та/або “Хірургія”, та/або “Педіатрія”, та/або лікарів-інтернів (під керівництвом лікаря відповідної команди, призначеного керівником такого лікаря-інтерна на базі стажування), а також дев’яти осіб середнього та молодшого медичного персоналу, але у кількості не більше ніж одна неанестезіологічна команда на одну анестезіологічну. Створення кожної нової неанестезіологічної команди допускається за умови, що навантаження на кожну існуючу команду за попередній місяць становить 20 і більше пацієнтів.

Вимоги до переліку обладнання за місцем надання послуги:
Першочергове залучення закладів охорони здоров’я, які:

1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:
- мають щонайменше 4 апарати ШВЛ, які визначені для лікування пацієнтів із встановленим захворюванням на коронавырусну хворобу (COVID-19), не нижче середнього класу в робочому стані;
- можуть забезпечити проведення високопотокової оксигенотерапії за допомогою джерела кисню, джерела повітря, змішувача, активного зволожувача та підігріву контуру вдиху;
- мають джерело кисню високого тиску (2-5 атм) і високої потужності (щонайменше 60-100 л/хв). Це можуть бути балони із стислим киснем, резервуар із скрапленим киснем, киснева станція тощо;
- мають щонайменше один монітор пацієнта (сатурація, капнометрія/капнографія, ЕКГ, температура тіла, неінвазивне вимірювання АТ) на кожне ліжко;
- мають щонайменше один автоматичний дозатор лікувальних речовин на кожне ліжко;
- мають щонайменше один аспіратор (відсмоктувач) на кожен апарат ШВЛ;
- мають ларингоскоп.
2. У місці надання послуг мають:
- електрокардіограф;
- рентгенівський апарат палатний;
- мішок Амбу;
- щонайменше один глюкометр на відділення;
- щонайменше один тонометр;
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
- справну електромережу, яка дозволить підключити все необхідне додаткове обладнання. Наявне АПКО та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Вимоги до забезпеченості співробітників засобами індивідуального захисту та порядку їх використання:
1. Забезпечення кожного медичного працівника засобами індивідуального захисту у кількості необхідній для одноразового їх використання при візиті до пацієнта з урахуванням необхідності заміни елементів ЗІЗ у разі пошкодження або значного забруднення.
2. Забезпечення необхідною кількістю засобів дезінфекції, які можуть бути використані для обробки медичного обладнання багаторазового використання (дезінфектанти, які зареєстровані МОЗ).
3. Дотримання послідовності одягання та знімання ЗІЗ відповідно до рекомендацій МОЗ.
4. Дотримання протиепідемічних заходів під час пакування і прання використаного одягу, користування та утилізації використаних ЗІЗ та інших медичних відходів, користування та обробки медичного обладнання багаторазового використання відповідно до рекомендацій МОЗ.
5. Наявність дезінфектантів для рук при вході до закладу охорони здоров’я, на вході до кожного відділення та всередині кожної палати біля виходу з палати.
6. Наявність всередині палати біля виходу з палати смітників для утилізації медичних відходів.
7. Дотримання графіку проведення дезінфекційної обробки приміщень, робочих поверхонь і медичного обладнання багаторазового використання відповідно до інструкцій виробника дезінфектантів, зареєстрованими МОЗ.

Інші вимоги:
1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров'я на постійній основі про підозри та підтверджені випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) із повідомленням про підтверджені випадки COVID-19 в НСЗУ в день підтвердження діагнозу, а також про госпіталізацію особи, переведення її у відділення/палату ІТ, виписки або смерті. 

Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація) 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:
1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
2. Проведення тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у пацієнта з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України.
3. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, зокрема ЕКГ з метою виключення подовження інтервалу QT; загальний клінічний аналіз крові з підрахунком формених елементів; загальний клінічний аналіз сечі; біохімічний аналіз крові; визначення рівня глюкози крові.
4. Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів.
5. Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
6. Надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії та підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО.
7. Забезпечення моніторингу розвитку септичного шоку (синдром системної запальної відповіді).
8. Забезпечення моніторингу та корекції лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.
9. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
10. Проведення заходів із профілактики загальних ускладнень.
11. Проведення заходів із вторинної профілактики супутніх захворювань.
12. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391. 

Подати пропозицію «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», перейшовши за цим посиланням

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- зазначити  статистичні дані щодо кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.
- зазначити наявність у закладі охорони здоров’я лабораторії для лабораторної діагностики підтвердження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (не на умовах підряду).

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
У разі потреби, разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  За умови відсутності підписанта, чиї повноваження підтверджені записами в ЄДР (головного лікаря, директора), у разі підписання пропозиції іншим представником закладу,  надається сканована копія документа, що підтверджує повноваження такого представника (таке підтвердження надається власником закладу охорони здоров’я).
Додаток 2. Документ, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Додаток 3. Документальне підтвердження спроможності здійснення у закладі охорони здоров’я лабораторної діагностики підтвердження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, (не на умовах підряду) на підставі листа від ДУ Обласного лабораторного центру МОЗ.
Додаток 4. Наказ керівника про формування команд, які визначені для лікування пацієнтів з COVID-19, по кожній команді окремо, із поіменним переліком та зазначенням спеціальностей учасників команд.
* Примітка: склад команд, визначений у наказі про команди, має бути зареєстрований в ЕСОЗ. Після початку надання медичних послуг членом медичної команди пацієнту, якому встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, такий член медичної команди не може бути залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, у яких не встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Додаток 5. Лист керівника щодо кількості апаратів ШВЛ, які виділені для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що відповідають умовам закупівлі та знаходяться в робочому стані, із долученням з актів введення їх в експлуатацію;
Додаток 6. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  057 341 42 97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.