gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг «Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах»  від 10.12.2020 року

Подання пропозицій та їх розгляд

1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 10 грудня 2020 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 14 грудня 2020 року включно.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання.
Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря-нефролога при встановленому діагнозі:
N18 Хронічна хвороба нирок:
N18.4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4;
N18.5 Хронічна хвороба нирок, стадія 5;
N18.8 Інші прояви хронічної ниркової недостатності;
N18.9 Хронічна хвороба нирок неуточнена.
N19 Ниркова недостатність неуточнена.

Вимоги до організації надання послуги:
Забезпечення можливості вільного вибору пацієнтом закладу, де проводиться лікування методом гемодіалізу (за умови наявності вільних місць у закладі).
Наявність у медичному закладі структурного підрозділу, що проводить гемодіаліз у амбулаторних умовах.
Забезпечення можливості проведення наступних лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду:
- біохімічний аналіз крові (креатинін, сечовина, калій);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- бактеріологічні дослідження.
Забезпечення менеджменту судинного доступу:
- проведення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків виникнення інфекційних ускладнень та тромбозу судинного доступу у пацієнтів з боку судинного доступу;
- направлення пацієнтів, за необхідності, до медичного закладу при ускладненнях, пов’язаних із судинним доступом.
Забезпечення хімічної та мікробіологічної безпеки при проведенні гемодіалізу (контроль якості води, мікробіологічні дослідження змивів з діалізних апаратів та залів, стерильність матеріалів та інструментів тощо).

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. Лікар-нефролог – щонайменше одна особа.
2. Сестра медична – щонайменше одна особа.

Вимоги до переліку обладнання:
1ю За місцем надання послуги:
- апарат для проведення гемодіалізу;
- тонометр;
- ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;
- дихальний мішок типу Амбу з кисневою трубкою;
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
- глюкометр;
- вагию

Інші вимоги:
1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
2.  Подання даних до електронної системи охорони здоров'я на постійній основі.

 Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація) 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:
1. Забезпечення:
- первинного огляду пацієнта та подальшого лікарського спостереження;
- необхідного обсягу лабораторних та інструментальних досліджень в рамках виконання процедури;
- виконання процедури гемодіалізу;
2. Забезпечення своєчасної діагностики та лікування (у тому числі, медикаментозного) анемії.
3. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги пацієнту при виникненні станів, що загрожують життю.
4. Направлення пацієнтів для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги в інші заклади.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію «Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах», перейшовши за цим посиланням

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- зазначити  статистичні дані за формою звітності № 20, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378, за 2018 рік; 
(суб’єкт господарювання, який було утворено в результаті злиття декількох закладів охорони здоров’я, та суб’єкт господарювання до якого було приєднано один або декілька закладів охорони здоров’я, зазначає сумарні статистичні дані закладів охорони здоров’я, правонаступником яких є);
(у разі якщо у закладу відсутні статистичні дані за формою звітності № 20, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378, за 2018 рік (новостворений заклад, або заклад, який протягом 2018 року не надавав таких послуг), необхідно додати лист від департаменту охорони здоров’я обласних державних адміністрацій з інформацією щодо запланованої кількості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг на 2020 рік, розрахованої на підставі прогнозованого розподілу кількості медичних послуг між закладами охорони здоров’я на території області, (інформація подається для усіх надавачів медичних послуг та новостворених закладів);
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк до 31 грудня 2020 року (із урахуванням частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України, правовідносини між сторонами щодо надання послуг за згідно з договорами, укладеними відповідно до цього оголошення, виникли з 1 грудня 2020 року).

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  057 341 42 97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.