gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг за напрямом  
«Медична допомога при пологах»  від 05 березня 2021 року

Подання пропозицій та їх розгляд
1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Важливо:
Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 27 липня 2021 року включно.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:
- направлення лікуючого лікаря;
- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- самозвернення при розродженні;
- переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладупацієнток з діагнозом розродження (О80-О84).

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність операційного блоку з виділеною операційною кімнатою для проведення кесаревих розтинів та інших хірургічних акушерських втручань.
2. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії новонароджених, оснащених відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
3. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії для вагітної, роділлі, породіллі, оснащених відповідно до наказів МОЗ України.
4. Наявність індивідуальних пологових залів – щонайменше 2.
5. Наявність післяпологових палат для спільного перебування матері та новонародженого.
6. Забезпечення проведення планового кесаревого розтину у закладах охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівня перинатальної допомоги.
7. Забезпечення можливості проведення партнерських пологів.
8. Можливість безперервного моніторингу серцебиття плода.
9. Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
10. Забезпечення можливості цілодобового проведення інструментальних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
11. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження та сестринського догляду за вагітною, плодом, породіллею та новонародженим.
12. Забезпечення цілодобового транспортування вагітної, породіллі та новонародженої дитини високого перинатального ризику в інші заклади самостійно направляючим закладом або бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги або неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії відповідно до стану пацієнта/пацієнтки.
13. Організація забору гістологічного матеріалу в закладі та проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
14. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.
15. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги вагітній, роділлі, породіллі, новонародженим.
16. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
17. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
18. Забезпечення права пацієнтки, яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
19. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
20. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.
21. Коректне введення форми 096/о «Історія вагітності та пологів», медичної карти новонародженого (форма № 097/о) та/або медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о) з обов’язковим обгрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнтці.
22. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність у структурі закладу відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування).
2. Забезпечення проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду, зокрема С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення); ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові; визначення лактату; імуноферментні дослідження; бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження та інші дослідження відповідно до потреб пацієнтки.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар-акушер-гінеколог – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Лікар-педіатр-неонатолог – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Акушерка – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Сестра медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
2. У закладі:
- Лікар-анестезіолог – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Лікар-епідеміолог – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі

Вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
- УЗД-апарат з можливістю проведення доплерографії жінкам та новонародженим;
- рентгенівський апарат;
- електрокардіограф багатоканальний.
2. За місцем надання медичних послуг:
- апарат ШВЛ з опцією для новонароджених;
- система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;
- ларингоскоп;
- дихальний мішок та/або реанімаційна Т-система для новонароджених;
- ларингоскоп с клинками 00, 0, 1;
- кардіотокограф;
- наркозний апарат/станція;
- вакуум-екстрактор плода;
- монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
- пульсоксиметр – щонайменше 2;
- пульсоксиметр з неонатальним датчиком - щонайменше 2;
- автоматичний дозатор лікувальних речовин - щонайменше 2;
- аспіратор (відсмоктувач) - щонайменше 2;
- установка променевого тепла та/або інші джерела тепла;
- лампа фототерапії;
- термометр безконтактний;
- ліжко-трансформер;
- автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, неонатологія.
2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
3. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Із урахуванням пункту 16 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, у разі невідповідності вимогам, які передбачені пунктом 1 «Інші вимоги» Умов закупівлі медичних послуг, а саме, наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча анестезіологія, та вимогам до обладнання, передбаченого підпунктом r пункту 2 «Вимог до переліку обладнання за місцем надання медичних послуг» Умов закупівлі медичних послуг, а саме, автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО), а також вимогам, які будуть надаватись за договором, визначеними в цьому Оголошенні, суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, зобов’язується протягом трьох місяців із дати початку строку дії Договору забезпечити отримання зазначеної ліцензії, а також наявність та введення в експлуатацію такого обладнання про що ставить відмітку при заповненні заяві.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація)

1. Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою, включаючи проведення партнерських пологів.
2. Ведення неускладнених вагінальних пологів.
3. Ведення ускладнених вагінальних пологів із застосуванням акушерських інтервенцій (вакуум-екстракція, акушерські лещата, допомога при сідничному передлежанні).
4. Проведення ургентного кесаревого розтину.
5. Проведення планового кесаревого розтину.
6. Моніторинг стану роділлі і плода (включаючи зовнішній моніторинг), породіллі та новонародженого.
7. Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, в тому числі медикаментозне через застосування нейроаксіальної блокади (епідуральної анестезії) та інших методів знеболення.
8. Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань та післяпологових акушерських процедур.
9. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- визначення групи крові і резус фактору;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лактатдегідрогеназа, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, магній);
- коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), фібриноген, продукти деградації фібриногену/фібрину);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- загальний аналіз сечі;
- тестування на ВІЛ;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтки.
11. Забір матеріалу та проведення гістологічного дослідження.
12. Проведення інструментальних обстежень у цілодобовому режимі, зокрема:
- ультразвукові дослідження (УЗД);
- рентгенологічні дослідження;
- кардіотокографія (КТГ);
- електрокардіографія (ЕКГ);
- інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтки і плодa.
13. Проведення інтенсивної терапії жінкам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.
14. Проведення заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених.
15. Постконтактна антиретровірусна профілактика дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів.
16. Забір зразка пуповинної крові та сухої краплини крові (СКК) у дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками.
17. Проведення щеплень новонародженим згідно з календарем профілактичних щеплень.
18. Проведення післяпологової специфічної профілактики резус-сенсибілізації.
19. Проведення неонатального скринінгу у новонароджених (фенілкетонурії (ФКУ), вродженого гіпотиреозу (ВГ), муковісцидозу (МВ), адреногенітального синдрому (АГС) та інших захворювань відповідно до чинного законодавства).
20. Проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад серця у новонароджених.
21. Консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.
22. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
23. Харчування в умовах стаціонару.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація) за умови відповідності додатковим умовам закупівлі:
1. Проведення лабораторних досліджень, зокрема:
- С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
- ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
- визначення лактату;
- імуноферментні дослідження;
- бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтки.
Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №391.

Подати пропозицію за напрямом «Медична допомога при пологах», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
- зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити кількість ліжок за кожним місцем надання послуг, на яких надаватиметься допомога за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити заплановану середньомісячну кількість медичних послуг, які надавач готовий надавати за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
У разі потреби, разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.                                                          
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) - (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (057)-341-42-97.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.