gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг   за  напрямом «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах» від 09 березня 2021 року

 Подання пропозицій та їх розгляд
1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Важливо:
1. Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
2. У випадку невідповідності пункту 12 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133, суб'єкту господарювання буде надіслано повідомлення про виправлення помилок з метою приведення у відповідність пункту 12.
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 22 червня 2021 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: направлення лікуючого лікаря, видане пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом новоутворення.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень в закладі.
2. Забезпечення патоморфологічних досліджень (гістологічних, імуногістохімічних), молекулярно-генетичних, бактеріологічних досліджень, досліджень на онкологічні маркери в закладі та/або на умовах договору підряду. За умови проведення дослідження на умовах договору підряду, організація забору та транспортування біологічного матеріалу до відповідного закладу.
3. Забезпечення проведення інструментальної діагностики (магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія, інші обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я) у закладі або на умовах договору підряду.
4. Забезпечення можливості проведення УЗД цілодобово за місцем надання медичних послуг.
5. Забезпечення планування променевої терапії за допомогою рентгенівських симуляторів та/або комп’ютерних симуляторів та програмного забезпечення, ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих пацієнтом/пацієнткою.
6. Забезпечення дистанційної та/або контактної променевої терапії та/або ядерної медицини.
7. Наявність за місцем надання медичних послуг відділення/палат інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, забезпечення кисневої підтримки у щонайменше 20% від загальної кількості місць у відділенні (в т.ч. за допомогою мобільного кисневого концентратора), обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
9. Забезпечення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).
10. Наявність затвердженого персонального складу постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму) та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей. До складу групи спеціалістів (консиліуму) мають входити: щонайменше 2 лікаря-онколога, лікар-хірург-онколог та/або лікар-нейрохірург, лікар з променевої терапії та лікар-радіолог, лікар-патологоанатом. Залучення інших спеціалістів в залежності від потреб пацієнта/пацієнтки. У випадку лікування дітей до складу групи спеціалістів (консиліуму) залучаються відповідні спеціалісти дитячого профілю.
11. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.
12. Забезпечення лікарськими засобами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами.
13. Організація забезпечення пацієнтів зі встановленим діагнозом новоутворення в амбулаторних та стаціонарних умовах лікарськими засобами та медичними виробами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів та Номенклатур (переліків) лікарських засобів та медичних виробів за напрямами «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих» та «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання», що закуповуються за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».
14. Організація забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, постачання яких здійснюється для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я МОЗ України.
15. Забезпечення можливості надання кисневої підтримки пацієнтам.
16. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.
17. Наявність в штаті відділення рентгенолаборанта. Наявність в штаті відділення інженера з клінічної дозиметрії та/або інженера-радіолога, та/або медичного фізика, та/або фізика (інженера-радіофізика).
18. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
19. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
20. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
21. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
22. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.
23. Наявність протоколу утилізації надлишків лікарських засобів.
24. Забезпечення використання можливостей інтервенційної радіології з УЗ- та/або Rg (С-дуга), та/або КТ-, та/або МРТ-навігацією при плануванні брахітерапії.
25. Проведення постійної поточної дозиметрії радіологічного обладнання, а також ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих персоналом радіологічного відділення.
26. Обов’язкове інформування регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про проведений етап спеціального лікування, розповсюдженість процесу за міжнародною класифікацією TNM 7 перегляду, гістологічне підтвердження первинного вогнища та регіональних лімфатичних вузлів, вогнищ можливого метастазування, наявність ускладнень перенесеного лікування.
27. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству.  Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Сестра медична – щонайменше 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
2. У закладі:
- Лікар-радіолог та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Лікар-онколог та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) – щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Лікар-анестезіолог – щонайменше 4 особи, з них щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост). У випадку лікування дітей: лікар-анестезіолог дитячий – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.
- Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
- обладнання, що забезпечує дистанційну та/або контактну променеву терапію (гамма-терапевтичний апарат, рентгенотерапевтичний апарат та/або обладнання для проведення брахітерапії, та/або інше обладнання для проведення контактної терапії) та/або обладнання і препарати, що забезпечують ядерну медицину, в тому числі діагностику (радіофармпрепарати та/або гамма-камера, та/або ОФЕКТ);
- витратні матеріали для забезпечення дистанційної та/або контактної терапії (термопластичні маски та/або інші фіксуючі засоби);
- обладнання для планування дистанційної та/або контактної терапії (КТ-симулятор та/або рентгенівський симулятор, або інше обладнання – щонайменше 1 апарат та відповідне програмне забезпечення);
- обладнання для абсолютної та відносної дозиметрії;
- апарат ШВЛ;
- система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;
- електрокардіограф багатоканальний;
-  портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
- ларингоскоп;
- монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
- УЗД-апарат з можливістю проведення доплерографії;
- рентгенівський апарат;
2. За місцем надання медичних послуг:
- дихальний мішок;
- пульсоксиметр;
- глюкометр;
- насос інфузійний роликовий – щонайменше 5;
- автоматичний дозатор лікувальних речовин- щонайменше 2;
- аспіратор (відсмоктувач);
- тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
- автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.
Із урахуванням пункту 16 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, у разі невідповідності вимогам до обладнання, передбаченого підпунктом h пункту 2 «Вимог до переліку обладнання за місцем надання медичних послуг» Умов закупівлі медичних послуг (автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО), які будуть надаватись за договором, визначених в цьому Оголошенні, суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, зобов’язується протягом трьох місяців із дати початку строку дії Договору, забезпечити наявність та введення в експлуатацію такого обладнання, про що ставить відмітку при заповненні заяві.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
- лінійний прискорювач та/або гамма-ніж, та/або кібер-ніж, та/або обладнання для проведення брахітерапії;
- витратні матеріали для забезпечення дистанційної та/або контактної терапії (термопластичні маски та/або інші фіксуючі засоби).

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю анестезіологія та/або дитяча анестезіологія, променева терапія, онкологія та/або дитяча онкологія, та/або онкогінекологія, та/або онкоотоларингологія, та/або онкохірургія, та/або радіологія, та/або рентгенологія, та/або радіонуклідна діагностики.
2. Наявність ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії Державної інспекції ядерного регулювання.
3. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
4. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ України від 01.10.2013 № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».
5. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи за 3 місяці до закінчення строку дії договору, зважаючи на те, що наступить раніше. Перерахунок в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється для всіх надавачів, у яких обсяг наданих медичних послуг за договором  відрізняється від запланованого більше, ніж на 20%. У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг, перерахунок здійснюється для всіх надавачів медичних послуг із застосуванням до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг коригувального коефіцієнту, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до сум перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Консультування, амбулаторна та стаціонарна допомога пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим онкологічним діагнозом.
2. Проведення необхідних лабораторних досліджень пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим онкологічним діагнозом в амбулаторних та стаціонарних умовах, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові, включаючи диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула);
- цитоморфологічне дослідження клітин крові;
- визначення групи крові і резус фактору;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лактатдегідрогеназа, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, кальцій, натрій, лужна фосфатаза, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), прокальцитонін, кількісне визначення альбуміну в сироватці крові);
- коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), фібриноген);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- тести на тропонін;
- дослідження спинномозкової рідини;
- загальний аналіз сечі;
- дослідження на онкологічні маркери;
- патоморфологічні дослідження (гістологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);
- молекулярно-генетичні дослідження;
- бактеріологічні дослідження;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
3. Проведення цитологічного дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу та у пацієнтів з підозрою на рецидив новоутворення.
4. Проведення необхідних інструментальних досліджень в амбулаторних та стаціонарних умовах пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим онкологічним діагнозом, зокрема:
- магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
- рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
- ендоскопічні дослідження;
- ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
- сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
- інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
5. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтами в стаціонарних умовах з можливістю проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).
6. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.
7. Забезпечення супровідної медикаментозної терапії.
8. Планування променевої терапії за допомогою рентгенівських симуляторів та/або комп’ютерних симуляторів та програмного забезпечення, ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих пацієнтом/пацієнткою.
9. Проведення променевої терапії (дистанційна, контактна) та/або лікування методами ядерної медицини в амбулаторних та стаціонарних умовах (за умови наявності відповідного обладнання в закладі).
10. Забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії, витратними матеріалами та засобами для фіксації пацієнта/пацієнтки згідно з вимогами до обладнання для проведення променевої терапії в амбулаторних та стаціонарних умовах.
11. Надання кисневої підтримки.
12. Надання медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії.
13. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
14. Своєчасне місцеве та загальне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування при наданні амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх болісних інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
15. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнтів з підтвердженим онкологічним діагнозом в амбулаторних та стаціонарних умовах.
16. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах.
17. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншими напрямами медичної допомоги в інші заклади/підрозділи. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, в якому пацієнт/пацієнтка проходить лікування, у разі неможливості його транспортування.
18. Надання послуг з медичної реабілітації під час отримання спеціального лікування та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації або послуг з паліативної медичної допомоги.
19. Інформування пацієнта/пацієнтки перед початком лікування про можливе порушення репродуктивної функції та направлення за бажанням пацієнта/пацієнтки на консультацію репродуктолога у відповідний медичний заклад.
20. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за умови відповідності додатковим умовам закупівлі:
1. Проведення променевої терапії із застосуванням лінійного прискорювача та/або гамма-ножа, та/або кібер-ножа, та/або обладнання для проведення брахітерапії.
2. Витратні матеріали для забезпечення дистанційної та/або контактної терапії (термопластичні маски та/або інші фіксуючі засоби).
Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію за напрямом «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- зазначити кількість ліжок за  кожним місцем надання послуг, на яких надаватиметься допомога за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити  кількість пацієнтів, яким надавач готовий надати медичні послуги за відповідним пакетом медичних послуг протягом місяця;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN).
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.
УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на господарську діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.
Додаток 5. Сканована копія чинної ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії Державної інспекції ядерного регулювання.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг 

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97).
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.