gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг за напрямом «Стаціонарна психіатрична допомога»  від 05 березня 2021 року

Подання пропозицій та їх розгляд
1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Важливо:
Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 22 червня 2021 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:
- направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;     направлення лікуючого лікаря;
- самозвернення;
- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- доставлення поліцейськими в межах положення про поліцейське піклування відповідно до статті 41 Закону України «Про національну поліцію»;
- переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
- за рішенням суду, у випадку, якщо пацієнт/пацієнтка не дає згоди на госпіталізацію відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».

Вимоги до організації надання послуги:
1. Забезпечення можливості психіатричного огляду та прийняття рішення про госпіталізацію пацієнта/пацієнтки із визначенням індивідуальної програми лікування і реабілітації лікарем-психіатром (лікарем-психіатром дитячим за умови надання допомоги дітям).
2. Наявність палат для ізоляції пацієнтів з розладами психіки та поведінки, які перебувають в психомоторному збудженні, із дотриманням прав людини.
3. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я у відповідності до рекомендацій Національного превентивного механізму, Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю. Дотримання прав людини при застосуванні фізичного обмеження (не більше 4 годин при разовому застосуванні) та/або ізоляції (не більше 8 годин при разовому застосуванні) пацієнтів з розладами психіки та поведінки, які перебувають у стані психомоторного збудження, відповідно до галузевих  стандартів із веденням визначеної МОЗ України облікової документації, із дотриманням прав людини.
4. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень в закладі або на умовах договору підряду.
5. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень.
6. Залучення щонайменше одного фахівця з соціальної роботи та/або соціального працівника, та/або соціального робітника, в т.ч. за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету.
7. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
8. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
9. Наявність затвердженої внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
10. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування для забезпечення комплексного спостереження, лікування та реабілітації пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки.
11. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
2. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. У закладі:
- Лікар-психіатр та/або лікар-психіатр дитячий (за умови надання допомоги дітям) – щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи (цілодобовий пост).
- Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи.
- Сестра медична – щонайменше 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи.

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. У закладі:
- Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
- Сестра медична – щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
- електрокардіограф багатоканальний;
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.
2. За місцем надання медичних послуг:
- пульсоксиметр;
- глюкометр;
- дихальний мішок;
- тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
- термометр безконтактний.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
- апарат ШВЛ – щонайменше один у відділенні/палаті інтенсивної терапії;
- система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;
- електроенцефалограф багатоканальний;
- ларингоскоп;
- монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) – щонайменше один у відділенні/палаті інтенсивної терапії;
- автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та/або блок безперебійного живлення та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія та/або дитяча психіатрія.
2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
3. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи за 3 місяці до закінчення строку дії договору, зважаючи на те, що наступить раніше. Перерахунок в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється для всіх надавачів, у яких обсяг наданих медичних послуг за договором  відрізняється від запланованого більше, ніж на 20%. У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг, перерахунок здійснюється для всіх надавачів медичних послуг із застосуванням до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг коригувального коефіцієнту, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до сум перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа.

Додаткові вимоги до інших вимог:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю анестезіологія та/або дитяча анестезіологія.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Надання стаціонарної психіатричної допомоги при розладах психіки та поведінки при наявності показань до госпіталізації.
2. Забезпечення психіатричного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням потреби у госпіталізації, а також формування його індивідуального плану лікування і реабілітації.
3. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: натрій, калій, кальцій, хлор);
- визначення наявності психоактивних речовин сертифікованими в Україні експрес-методами (тест-смужки для дослідження сечі та інші);
- визначення алкоголю в організмі сертифікованими експрес-методами (тест-смужки на визначення в слині, сечі, крові, аналізатори повітря, що видихається, тощо);
- загальний аналіз сечі;- швидкі тести на вагітність;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
4. Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема:
- електрокардіографія (ЕКГ);
- ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
- рентгенографічні дослідження;
- інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
5. Проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці.
6. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
7. Застосування фармакотерапії, психотерапії, методів психологічного впливу та реабілітації.
8. Цілодобовий лікарський супровід та медсестринський догляд за пацієнтами.
9. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, які цього вимагають, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
10. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.
11. Після завершення стаціонарного етапу лікування направлення пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки на надання допомоги в амбулаторних умовах.
12. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншими напрямами медичної допомоги в інші заклади/підрозділи. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, в якому пацієнт/пацієнтка проходить лікування, у разі неможливості його транспортування.
13. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.
14. Лікування в умовах психіатричного стаціонару супутніх захворювань у разі їх загострень при відсутності показань для переведення до іншого закладу/підрозділу.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за умови відповідності закладу додатковим умовам закупівлі:
1. Надання допомоги в умовах палати/відділення інтенсивної терапії пацієнтам з розладами психіки та поведінки, які перебувають у загрозливих для життя (невідкладних) станах (гостра інтоксикація психоактивними речовинами важкого ступеня, алкогольний делірій, синдром відміни психоактивних речовин, злоякісний нейролептичний/серотоніновий синдром, епілептичний статус, фебрильна шизофренія, суїцидальна поведінка, гостре психомоторне збудження та інших) за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може надати таку допомогу.
Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію за напрямом «Стаціонарна психіатрична допомога», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити кількість пролікованих випадків згідно з даними звіту за 2019 рік, за формою звітності № 10, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378;
- зазначити  заплановану кількість медичних послуг, які надавач готовий надавати за відповідним пакетом медичних послуг протягом місяця;
-  зазначити кількість ліжок за кожним місцем надання послуг, на яких надаватиметься допомога за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.
УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на господарську діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.
Додаток 5.  Сканована копія звіту за 2019 рік, за формою звітності № 10, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг 

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97).
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.