gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання екстреної медичної допомоги 

 від 01 березня 2021 року

Подання пропозицій та їх розгляд 

1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 15 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 20 березня 2021 року включно.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором  

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги:
- самозвернення (або звернення третіх осіб);
- за зверненням лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Прийом, обробка та передача інформації бригадам екстреної (швидкої) медичної допомоги про звернення по екстрену медичну допомогу.
2. Проведення диспетчером усного опитування осіб, які звернулись за допомогою, із проведенням сортування і визначення можливостей інфікування ОНІХ, в тому числі коронавірусом SARS-CoV-2, який спричиняє коронавірусну хворобу (COVID-19), відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
3. Забезпечення цілодобової інформаційної підтримки та координації дій бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, надання екстреної медичної допомоги за принципом екстериторіальності і раннього інформування (до прибуття бригади) надавачів медичних послуг.
4. Цілодобове консультування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги диспетчером, а також лікарем оперативно-диспетчерської служби та/або старшим лікарем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
5. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству.  Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.
6. Забезпечення надання екстреної медичної допомоги на місці події, під час транспортування та при особистому зверненні пацієнтів до підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги відповідно до стандартів надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах.
7. Заповнення облікової документації, ведення статистичного обліку і звітності в електронному вигляді, а також її зберігання.
8. Дотримання принципу екстериторіальності у роботі бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з обов’язковою госпіталізацією в разі потреби до закладу охорони здоров’я за принципом екстериторіальності, в тому числі до закладів, які знаходяться на території інших адміністративно-територіальних одиниць.
9. Забезпечення функціонування тільки однієї активної центральної оперативної диспетчерської (ЦОД) в структурі диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги (ЦЕМД), якою приймаються усі виклики з однієї адміністративно-територіальної одиниці вищого рівня.
10. Організація підключення ОДС до електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передача всієї оперативної інформації в режимі онлайн та надання інформації про наявні ресурси мережі ЕМД у терміни, визначені Регламентом функціонування електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
11. Встановлення виїзними бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги попередніх діагнозів відповідно до Єдиного класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги.
12. Внесення і передача даних щодо пацієнтів до електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф такого мінімального обсягу даних: прізвище, ім’я, по батькові, вік та стать пацієнта/пацієнтки, адреса виклику, результативність виклику, результат виклику, стан пацієнта/пацієнтки після надання допомоги, попередній діагноз, та відомостей про госпіталізацію, якщо пацієнта/пацієнтку госпіталізували, а саме: заклад охорони здоров’я, в який пацієнта/пацієнтку госпіталізували, прізвище чергового лікаря та номер супровідного листка.
13. Забезпечення автоматизованих робочих місць для персоналу ЦОД. Забезпечення моніторингу переміщень автомобілів екстреної медичної допомоги за допомогою GPS-трекерів.
14. Дотримання планового алгоритму дій, визначеного галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я, при транспортуванні пацієнта/пацієнтки до закладу охорони здоров’я (наприклад, забезпечення потрапляння пацієнта/пацієнтки прямо до місця огляду). При визначенні закладу, до якого має бути транспортований/а пацієнт/пацієнтка, береться до уваги наявність у закладу чинного договору з НСЗУ за відповідним пакетом медичних послуг на момент транспортування.
15. Дотримання протиепідемічних заходів, зокрема:
- якщо диспетчер має підозру, що пацієнт/пацієнтка може мати ОНІХ, в тому числі гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, він повинен попередити бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, яка виїжджає на виклик, щодо обов’язкового використання членами бригади відповідних засобів індивідуального захисту під час виконання виклику;
- забезпечення кожного члена бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги засобами індивідуального захисту у кількості, необхідній для одноразового їх використання при візиті до пацієнта/пацієнтки з підозрою або підтвердженою ОНІХ, в тому числі гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням необхідності заміни елементів засобів індивідуального захисту у разі пошкодження або значного забруднення, а також додатково медичною маскою для пацієнта/пацієнтки на випадок, якщо у нього/неї така відсутня;
- обмеження контактів із пацієнтом/пацієнткою з підозрою або підтвердженою ОНІХ, в тому числі гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 до моменту, поки він/вона не одягне медичну маску для запобігання поширення інфекції;
- обмеження кількості персоналу, який перебуває поряд з пацієнтом/пацієнткою під час транспортування, щоб мінімізувати ризик поширення інфекції;
- повідомлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, що транспортує пацієнта/пацієнтку з підозрою або підтвердженим діагнозом ОНІХ, в тому числі коронавірусної хвороби (COVID-19), особисто або через диспетчера, працівників закладу охорони здоров’я для вжиття ними необхідних заходів інфекційного контролю до прибуття пацієнта/пацієнтки;
- ізолювання пацієнта/пацієнтки з ОНІХ, в тому числі гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, від контакту з іншими людьми наскільки це можливо;
- відмова у супроводі членами сім’ї пацієнта/пацієнтки з підозрою або підтвердженою ОНІХ, в тому числі гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та інших контактних осіб, які можуть інфікуватися. У випадку обов’язкового супроводу - забезпечення захисту у вигляді медичної маски;
- ізолювання кабіни водія від салону, де перебуває пацієнт/пацієнтка, або використання транспортних засобів, в яких салон і кабіна водія розділені та мають окремий повітропотік; під час транспортування повітропотік в обох відділеннях транспортного засобу має бути у нерециркуляторному режимі, щоб максимально зменшити поширення потенційно інфікованих частинок через повітря. Під час руху автомобіля не відкривати вікна в кабіні водія, якщо дозволяють умови, використовувати люк для провітрювання в салоні, де перебуває пацієнт/пацієнтка;
- якщо в автомобілі є витяжний вентилятор, використовувати його, щоб спрямувати потік повітря в напрямку від кабіни водія через салон, де надається допомога пацієнту, до витяжного вентилятора.
16. Взаємодія з надавачами первинної медичної допомоги та з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного надання ними медичної допомоги пацієнтам, які не потребують екстреної або невідкладної медичної допомоги.
17. Взаємодія під час надзвичайних ситуацій відповідно до затвердженого Плану реагування на надзвичайні ситуації з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, а також у разі виникнення ситуацій, що мають ознаки кримінального правопорушення.
18. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
19. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
20. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

Вимоги до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги:
1. Склад виїзних бригад: лікарських, фельдшерських та бригад парамедиків у кількості відповідно до нормативів, затверджених Кабінетом Міністрів України та МОЗ України.

Вимоги до переліку обладнання:
1. Наявність автомобілів швидкої медичної допомоги типу В і типу С відповідно до стандартів ДСТУ 1789:2015 та/або ДСТУ 1789:2019 у кількості, необхідній для забезпечення надання екстреної медичної допомоги на території обслуговування.
2. Устаткування та обладнання автомобілів відповідно до галузевих стандартів та ДСТУ 1789:2015 або ДСТУ 1789:2019.
3. Забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги медичними виробами та лікарськими засобами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
4. Наявність автоматичного перемикального комутаційного обладнання (АПКО) та щонайменше одного джерела мережі аварійного електроживлення в ЦОД.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Індикатори, за якими проводиться оцінка:
1. Індикатор правильної маршрутизації: щонайменше 80% пацієнтів/пацієнток з діагнозом підозра на гострий мозковий інсульт (1) / гострий коронарний синдром (2) були доставлені бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги до надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги за договором з НСЗУ за пакетами медичних послуг “Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах” (1) та “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда” (2) відповідно.
Підхід до обчислення індикатора: індикатор вважається досягнутим, якщо одночасно виконані наступні умови протягом оцінюваного періоду:
a) за даними електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - 80% і більше пацієнтів/пацієнток з діагнозом підозра на гострий мозковий інсульт були доставлені до надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги за договором з НСЗУ за пакетом медичних послуг “Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах” із дотриманням принципу екстериторіальності (враховуються в тому числі надавачі медичних послуг, які розташовані у сусідніх областях). Зазначений відсоток рахується як відношення, де:
- чисельником є загальна кількість пацієнтів/пацієнток з діагнозом підозра на гострий мозковий інсульт, які були доставлені до надавачів медичних послуг, що надають медичні послуги за договором з НСЗУ за пакетом медичних послуг “Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах” із дотриманням принципу екстериторіальності (враховуються в тому числі надавачі медичних послуг, які розташовані у сусідніх областях);
- знаменником є загальна кількість пацієнтів/пацієнток з діагнозом підозра на гострий мозковий інсульт на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
b) за даними електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - 80% і більше пацієнтів/пацієнток з діагнозом гострий коронарний синдром були доставлені до надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги за договором з НСЗУ за пакетом медичних послуг “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда” із дотриманням принципу екстериторіальності (враховуються в тому числі надавачі медичних послуг, які розташовані у сусідніх областях). Зазначений відсоток рахується як відношення, де:
- чисельником є загальна кількість пацієнтів/пацієнток з діагнозом гострий коронарний синдром, які були доставлені до надавачів медичних послуг, що надають медичні послуги за договором з НСЗУ за пакетом медичних послуг “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда” із дотриманням принципу екстериторіальності (враховуються в тому числі надавачі медичних послуг, які розташовані у сусідніх областях);
- знаменником є загальна кількість пацієнтів/пацієнток з діагнозом гострий коронарний синдром на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
c) за даними ЕСОЗ, на рівні всієї адміністративно-територіальної одиниці, до якої належить оцінюваний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 80% і більше пацієнтів/пацієнток з підтвердженим діагнозом гострий мозковий інсульт із тих, які були доставлені бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги, були проліковані у надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги за договором з НСЗУ за пакетом медичних послуг “Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах”. Зазначений відсоток рахується як відношення, де:
- чисельником є загальна кількість пацієнтів/пацієнток, доставлених бригадами  екстреної (швидкої) медичної допомоги з підтвердженим діагнозом гострий мозковий інсульт, які були проліковані у надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги за договором з НСЗУ за пакетом медичних послуг “Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах”;
- знаменником є загальна кількість пацієнтів/пацієнток з підтвердженим діагнозом гострий мозковий інсульт, які були проліковані у надавачів медичних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

d) за даними ЕСОЗ на рівні всієї адміністративно-територіальної одиниці, до якої належить оцінюваний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 80% і більше пацієнтів/пацієнток з підтвердженим діагнозом гострий інфаркт міокарда із тих, які були доставлені бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги, були проліковані у надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги за договором з НСЗУ за пакетом медичних послуг “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда”. Зазначений відсоток рахується як відношення, де:
- чисельником є загальна кількість пацієнтів/пацієнток, доставлених бригадами  екстреної (швидкої) медичної допомоги з підтвердженим діагнозом гострий інфаркт міокарда, які були проліковані у надавачів медичних послуг, які надають медичні послуги за договором з НСЗУ за пакетом медичних послуг “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда”;
- знаменником є загальна кількість пацієнтів/пацієнток з підтвердженим діагнозом гострий інфаркт міокарда, які були проліковані у надавачів медичних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Забезпечення цілодобового прийому звернень за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги та при особистому зверненні осіб, які потребують медичної допомоги.
2. Оцінка стану здоров’я пацієнта/пацієнтки (дорослого або дитини), в тому числі визначення ймовірності інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ), в тому числі коронавірусом SARS-CoV-2, який спричиняє коронавірусну хворобу (COVID-19), із визначенням потреби у госпіталізації, та встановлення попереднього діагнозу відповідно до стандартів надання екстреної медичної допомоги на місці події, під час транспортування та при особистому зверненні пацієнтів до підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги.
3. Надання екстреної медичної допомоги на місці події, під час транспортування та при особистому зверненні пацієнтів до підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги відповідно до стандартів надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах.
4. Надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру, включаючи хімічні, біологічні та радіоактивні загрози та ліквідації їх наслідків, а також участь у скоординованих діях всіх відповідних служб з готовності до можливих стихійних та техногенних лих, оперативного на них реагування та ліквідації їх наслідків.
5. Організація медичного сортування постраждалих, залучення додаткових бригад до надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення ситуації з великою кількістю постраждалих.
6. Надання екстреної медичної допомоги при нещасних випадках, у тому числі зумовлених дією диму, вогню та полум’я, електричного струму, блискавки, пов’язаних із транспортними засобами, наслідках злочинного нападу тощо.
7. Транспортування та забезпечення медичного супроводу пацієнтів, які потребують госпіталізації та медичного спостереження, з місця події до закладів охорони здоров’я.
8. Транспортування осіб, в яких визначена ймовірність інфікування ОНІХ, в тому числі коронавірусом SARS-CoV-2, та які потребують стаціонарного лікування, як осіб з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19) з місця події до закладу охорони здоров’я, який визначений для лікування пацієнтів із підозрою або підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) відповідно до затвердженого клінічного маршруту у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
9. За умов, якщо пацієнт/пацієнтка із підозрою або підтвердженим інфікуванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) не потребує госпіталізації, надання йому/їй необхідної медичної допомоги та рекомендацій щодо самоізоляції і комунікації із лікуючим лікарем.
10. Забезпечення перевезення пацієнтів між закладами охорони здоров’я за наявності медичних показань та за потреби медичного супроводу.
11. Забезпечення медико-санітарного супроводу осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.
12. Цілодобове консультування пацієнтів лікарем оперативно-диспетчерської служби (ОДС) по телефону, в тому числі щодо питань, пов’язаних із коронавірусною хворобою (COVID-19).

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Подати пропозицію за напрямом «Екстрена медична допомога», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.

Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг 

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 1 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.