gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  за напрямом 
«Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» від 04 березня 2021року

Подання пропозицій та їх розгляд
1.Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

Важливо:
Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 27 липня 2021 року включно. 

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:
- направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
- направлення лікуючого лікаря;
- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
- самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим боксом або відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги для проведення первинного огляду пацієнта/пацієнтки та визначення подальшої його/її маршрутизації.
2. Наявність відділення / палати інтенсивної терапії для проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
3. Наявність операційного блоку, обладнаного відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
4. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.
5. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.
6. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.
7. Наявність рішення мультидисциплінарної (онкологічної) групи спеціалістів (консиліуму) для проведення планових оперативних втручань з приводу злоякісного новоутворення.
8. Організація забору гістологічного матеріалу та проведення гістологічного дослідження за умови виявлення новоутворення.
9. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.
10. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
11. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
12. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 №592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
14. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.
15. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, лікар-стоматолог-хірург – щонайменше 3 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Сестра медична стаціонару – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Сестра медична операційна – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
2. У закладі:
- Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Лікар-ендоскопіст, та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики - щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.
- Лікар-епідеміолог – щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.
- Сестра медична-анестезист – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
- УЗД-апарат з можливістю проведення доплерографії;
- електрокардіограф багатоканальний;
- рентгенівський апарат;
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
2. За місцем надання медичних послуг:
- апарат ШВЛ – щонайменше 2;
- система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;
- наркозний апарат/станція;
- ларингоскоп;
- монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) – щонайменше 2;
- пульсоксиметр – щонайменше 2;
- автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 4;
- аспіратор (відсмоктувач);
- глюкометр;
- тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
- коагулятор (моно-, біполярний);
- термометр безконтактний;
- автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Із урахуванням пункту 16 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, у разі невідповідності вимогам до спеціалізації та кількості фахівців, передбачених підпунктом c пункту 2 «Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців» Умов закупівлі медичних послуг, а саме Лікар-епідеміолог – щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі, тавимогам до обладнання, передбаченого підпунктом m пункту 2 «Вимог до переліку обладнання» за місцем надання медичних послуг, а саме, автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО), визначених в цьому Оголошенні, суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, зобов’язується протягом трьох місяців із дати початку строку дії Договору, забезпечити наявність та введення в експлуатацію такого обладнання, про що ставить відмітку при заповненні заяві.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг. 

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
2. Проведення необхідних лабораторних обстежень, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- визначення групи крові і резус фактору;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (натрій, калій, магній, кальцій, хлор));
- коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
- дослідження спинномозкової рідини;
- тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
- загальний аналіз сечі;
- бактеріологічні дослідження;
- гістологічні дослідження;
- цитологічні дослідження;
- патоморфологічні дослідження;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
3. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
- електрокардіографія (ЕКГ);
- ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
- ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія тощо);
- рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі;
- магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) за умови наявності відповідного обладнання в закладі;
- інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
4. Проведення хірургічних операцій.
5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
6. Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.
7. У випадку виявлення новоутворення під час ургентного або планового оперативного втручання - проведення забору гістологічного матеріалу та гістологічного дослідження та направлення пацієнта/пацієнтки з підозрою на онкологічне захворювання з висновками гістологічного дослідження на мультидисциплінарний (онкологічний) консиліум (групу спеціалістів).
8. Наявність рішення мультидисциплінарної онкологічної комісії щодо планового оперативного втручання з приводу злоякісного новоутворення.
9. Забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії.
10. Своєчасне знеболення (при необхідності, анестезіологічне забезпечення) на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
11. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.
12. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
13. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
14. Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
15. Надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.
16. Проведення заходів з профілактики захворювань.
17. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №391. 

Подати пропозицію  за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
- зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником;
- зазначити заплановану кількість пацієнтів, яким надавач готовий надати послуги за відповідним пакетом медичних послуг протягом місяця;
- зазначити інформацію щодо кількості ліжок за кожним місцем надання послуг, на яких надаватиметься допомога за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити заплановану кількість медичних послуг, які надавач готовий надавати за відповідним пакетом медичних послуг протягом місяця;
- для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги за відповідним пакетом за договором з НСЗУ у березні 2021 року зазначити загальну кількість наданих медичних послуг згідно таблиці 3501 звіту юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність із медичної практики, затвердженого МОЗ за 2019 рік, за формою звітності № 20, за виключенням груп послуг: «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах», «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда», «Медична допомога при пологах», «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках», «Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах», «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах», «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах», «Стаціонарна психіатрична допомога», «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом у стаціонарних та амбулаторних умовах».

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
У разі потреби, разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
Додаток 5. Сканована копія звіту юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність із медичної практики, затвердженого МОЗ за 2019 рік, за формою звітності № 20 (для надавачів медичних послуг, які не надавали медичні послуги за відповідним пакетом за договором з НСЗУ у березні 2021 року).

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.