gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда» від 
04 березня 2021 року

Подання пропозицій та їх розгляд 
1.Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Важливо:
Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору до 25 червня 2021 року включно.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором  

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:
- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
- самозвернення у невідкладному стані
- пацієнтів із наступними діагнозами:
  - I21 Гострий інфаркт міокарда;
  - I22 Повторний інфаркт міокарда.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність відділення або ліжок кардіологічного профілю - щонайменше 4 обладнаних ліжок для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температури тіла та з можливістю цілодобової подачі кисню.
2. Наявність відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, що включає катетеризаційну лабораторію, яка працює в цілодобовому режимі, або кардіологічне відділення з рентген-операційним блоком, який працює в цілодобовому режимі, та палати або відділення інтенсивної терапії.
3. Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
4. Забезпечення постійного моніторингу стану пацієнтів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
5. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.
6. Забезпечення можливості проведення термінових консультацій лікарями інших спеціальностей, у тому числі телемедичних консультацій, відповідно до клінічної ситуації.
7. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.
8. Забезпечення надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда (взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я та службою екстреної медичної допомоги відповідно до уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги).
9. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта, та/або ерготерапевта, визначення та проведення реабілітаційних заходів при потребі за відсутності протипоказань.
10. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
11. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
12. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
14. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.
15. Наявність затвердженого клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки з інфарктом міокарда, в тому числі, для проведення ургентної інвазивної перкутанної процедури реперфузії (стентування).
16. Коректне ведення медичної карти стаціонарного хворого (форма №003/о) з обов’язковим обґрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнту/пацієнтці.
17. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар-кардіолог – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Лікар-кардіолог інтервенційний та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-рентгенолог, які пройшли підготовку з інтервенційних втручань в кардіології – щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Лікар-анестезіолог – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Сестра медична операційна – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Сестра медична стаціонару – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Сестра медична-анестезист – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
2. У закладі:
- Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт – щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.
- Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог – щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. За місцем надання медичних послуг:
- ангіограф стаціонарний (або мобільний з можливістю проведення коронарографій та екстрених ПКВ), укомплектований системою ЕКГ та АТ моніторингу у катетеризаційній лабораторії, який працює в цілодобовому режимі;
- апарат ШВЛ;
- система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;
- УЗД-апарат з можливістю проведення доплерографії;
- апарат для проведення тимчасової ендокардіальної електрокардіостимуляції – щонайменше 2;
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації − щонайменше 2, з них принаймні один з функцією зовнішньої стимуляції;
- електрокардіограф багатоканальний – щонайменше 2;
- монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) - щонайменше 4;
- пульсоксиметр - щонайменше 4;
- дихальний мішок – щонайменше 2;
- автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 4;
- аспіратор (відсмоктувач) – щонайменше 2;
- ларингоскоп – щонайменше 2;
- термометр безконтактний;
- автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.
2. У закладі:
- рентгенівський апарат.

Із урахуванням пункту 16 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, у разі невідповідності вимогам до обладнання, передбаченого підпунктом o пункту 1 «Вимог до переліку обладнання» за місцем надання медичних послуг Умов закупівлі медичних послуг (автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) які будуть надаватись за договором, визначених в цьому Оголошенні, суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, зобов’язується протягом трьох місяців із дати початку строку дії Договору, забезпечити наявність та введення в експлуатацію такого обладнання, про що ставить відмітку при заповненні заяві.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю кардіологія, анестезіологія, інтервенційна кардіологія та/або хірургія серця і магістральних судин.
2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.
4. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій.
2. Екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження пошкодження кардіоміоцитів, диференціальної діагностики та динамічного спостереження за пацієнтами.
3. Безперервний моніторинг стану пацієнтів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
4. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі у закладі, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- визначення групи крові і резус фактору;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, хлор, калій, натрій);
- коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- кількісне визначення маркерів ушкодження міокарда: тропоніни І та/або Т, креатинкіназа ізоферменти (МВ) в сироватці крові;
- загальний аналіз сечі;
- інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів/пацієнток.
5. Проведення інструментальних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:
- ангіографічне дослідження коронарних судин;
- електрокардіографія (ЕКГ);
- ехокардіографія (ЕХО-КГ);
- рентгенологічне дослідження органів грудної клітини;
- інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів/пацієнток.
6. Забезпечення повного спектру медичної допомоги для проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфаркт-залежній артерії.
7. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
8. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
9. Проведення термінових консультацій лікарями інших спеціальностей, у тому числі телемедичних консультацій, відповідно до клінічної ситуації.
10. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді.
11. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №391.

Подати пропозицію за напрямом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
- зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити кількість ліжок за кожним місцем надання послуг, на яких надаватиметься допомога за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити заплановану кількість пацієнтів, яким надавач готовий надати послуги за відповідним пакетом медичних послуг протягом місяця;
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
Додаток 5. Сканована копія чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2.Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.