gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ 
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах» від 
04 березня 2021 року 

Подання пропозицій та їх розгляд
1.Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
Важливо:
Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 25 червня 2021 року включно.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором 
Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

- доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
- самозвернення у невідкладному стані;
- пацієнтів із наступними діагнозами:
  - І60 Субарахноїдальний крововилив;
  - І61 Внутрішньомозковий крововилив;
  - І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;
  - I63 Інфаркт головного мозку;
  - I67.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність приймального відділення з можливістю проведення первинного огляду або місця проведення тромболізису, в якому може бути забезпечений повноцінний первинний огляд за алгоритмом АВСD, зокрема безперервний моніторинг сатурації крові киснем (пульсоксиметрія), АТ (в автоматичному режимі), ЕКГ, а також забезпечення прохідності дихальних шляхів (відповідно до сучасних принципів), безперервна інгаляція кисню тощо.
2. Наявність неврологічного / нейрохірургічного відділення або неврологічних/ нейрохірургічних ліжок (щонайменше 4 обладнаних ліжка для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температури тіла та з можливістю цілодобової подачі кисню).
3. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії (щонайменше 4 обладнаних ліжка інтенсивної терапії для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2 та з можливістю цілодобової подачі кисню).
4. Наявність цілодобового доступу до нейровізуалізації за місцем надання медичних послуги.
5. Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
6. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
7. Забезпечення адекватної оксигенотерапії під час внутрішньогоспітального транспортування та нейровізуалізації.
8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.
9. Забезпечення можливості проведення консультації лікаря-терапевта, лікаря-кардіолога, лікаря-нейрохірурга, лікаря-уролога, лікаря-хірурга, лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста.
10. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта, та/або ерготерапевта у перші 48 годин після госпіталізації та проведення заходів з медичної реабілітації.
11. Забезпечення проведення консультації логопеда (терапевта мови та мовлення) у перші 48 годин після госпіталізації.
12. Забезпечення проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.
13. Наявність системи попереднього інформування закладу охорони здоров’я про наближення пацієнта/пацієнтки з гострим мозковим інсультом для активації ресурсів закладу охорони здоров’я з метою забезпечення можливості проведення реваскуляризаційної терапії в межах «терапевтичного вікна».
14. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.
15. Організація та проведення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання послуг, з тромболітичної терапії, інтенсивної терапії, щодо скорочення терміну «від дверей до голки» на етапі проведення тромболітичної терапії, використання шкал (наприклад, NIHSS, ASPECTS, GCS, Індекс Бартел, шкала Ренкіна), скринінгу щодо дисфагії, оцінювання потреби у реабілітації.
16. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
17. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
18. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
19. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
20. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.
21. Затверджений головним лікарем/медичним директором клінічний маршрут пацієнта/пацієнтки в медичному закладі з лікування ішемічного та геморагічного інсульту, який передбачає можливість переводу пацієнтів в інші заклади.

Коректне ведення медичної карти стаціонарного хворого (форма №003/о) з обов’язковим обґрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнту/пацієнтці.
22. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:
1. Окремий підрозділ (відділення) для пацієнтів з гострим мозковим інсультом, яке працює цілодобово, щонайменше з 8 ліжками, принаймні 6 з яких обладнані для постійного моніторингу (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температура тіла) з можливістю цілодобової подачі кисню.
2. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії (щонайменше 6 обладнаних ліжок для інтенсивної терапії) з можливістю цілодобової подачі кисню.
3. Наявність нейрохірургічного відділення з операційним блоком, де можуть проводитись відкриті нейрохірургічні втручання (трепанація черепа, декомпресійна краніотомія, забезпечення дренування шлуночків мозку, видалення гематом).
4. Наявність кабінету/відділення ангіографії, оснащеного ангіографом з нейроінтервенційними функціями.
5. Можливість невідкладного виявлення оклюзії великої мозкової артерії в найгострішому періоді ішемічного інсульту, аневризми судин головного мозку при субарахноїдальному крововиливі або артеріо-венозної мальформації при внутрішньомозковому крововиливі і проведення механічної тромбектомії/інших ендоваскулярних втручань.
6. Можливість проведення трансторакальної ехокардіографії, дуплексного сканування судин шиї протягом 72 годин після госпіталізації.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар-невропатолог та/або лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті – щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Лікар-анестезіолог – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Сестра медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
2. У закладі:
- Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.
- Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог – щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
- Лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Лікар-нейрохірург та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-радіолог, який має відповідну підготовку з ендоваскулярних втручань при гострому мозковому інсульті – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Сестра медична операційна – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Сестра медична-анестезист – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
- Сестра медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі, на 4 ліжка (цілодобовий пост за місцем надання медичних послуг).
2. У закладі:
- Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт – щонайменше 3 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. За місцем надання медичних послуг:
- спіральний комп’ютерний томограф (СКТ) зі шприц-інжектором для проведення ангіографії та/або магнітно-резонансний томограф (МРТ) з режимами визначення геморагії (T2*/GRE/SWI) та безконтрастною ангіографією (ToF), які працюють в цілодобовому режимі;
- апарат ШВЛ;
- система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;
- наркозний апарат/станція;
- УЗД-апарат з можливістю проведення доплерографії;
- функціональне ліжко – щонайменше 4;
- електрокардіограф багатоканальний;
- монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) – щонайменше 4;
- пульсоксиметр – щонайменше 4;
- автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 4;
- глюкометр;
- ларингоскоп;
- дихальний мішок;
- портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
- термометр безконтактний;
- ваги для зважування пацієнта/пацієнтки для розрахунку медичних препаратів або функціональне ліжко-ваги;
- пристосування для ентерального харчування - щонайменше 2;
- аспіратор (відсмоктувач);
- протипролежневий матрац – щонайменше 2;
- автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.
Із урахуванням пункту 16 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, у разі невідповідності вимогам до обладнання, передбаченого підпунктом t пункту 1 «Вимог до переліку обладнання»  за місцем надання медичних послуг Умов закупівлі медичних послуг (автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО), які будуть надаватись за договором, визначених в цьому Оголошенні, суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, зобов’язується протягом трьох місяців із дати початку строку дії Договору, забезпечити наявність та введення в експлуатацію такого обладнання, про що ставить відмітку при заповненні заяві.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:
1. За місцем надання медичних послуг:
- автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 7;
- функціональне ліжко – щонайменше 6;
- портативний експрес-коагулометр.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю неврологія та/або нейрохірургія, анестезіологія.
2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (за наявності обладнання з джерелом іонізуючого випромінювання).
4. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку дії першого договору за цим пакетом медичних послуг.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті.
2. Проведення термінової нейровізуалізації (КТ або МРТ) всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (не пізніше 60 хвилин з моменту звернення пацієнта/пацієнтки з підозрою на гострий мозковий інсульт, який/яка є кандидатом для проведення тромболізису, в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги та не пізніше 24 годин з моменту звернення усіх інших пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги). Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта/пацієнтки для проведення нейровізуалізації.
3. Моніторинг клінічних, лабораторних, інструментальних показників відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
4. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів;
- біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- коагуляційний гемостаз (протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
- загальний аналіз сечі;
- інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.
5. Проведення інструментальних досліджень, зокрема:
- КТ або МРТ (у цілодобовому режимі);
- ЕКГ (у цілодобовому режимі);
- УЗД з проведенням доплерографії;
- інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.
6. Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами, із лабораторним та нейровізуалізаційним контролем після її проведення.
7. Застосування ендоваскулярних методів лікування за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
8. Забезпечення проведення нейрохірургічної допомоги за наявності відповідних умов в закладі або направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити нейрохірургічні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
9. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
10. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
11. Проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання (тест на дисфагію) у всіх пацієнтів при поступленні та перед початком годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 годин після госпіталізації).
12. Проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 48 годин після госпіталізації.
13. Проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.
14. Проведення заходів із вторинної профілактики інсульту.
15. Направлення пацієнта/пацієнтки до іншого закладу охорони здоров’я для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затверджених головним лікарем/медичним директором клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.
16. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді інсульту та направлення пацієнтів для отримання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді інсульту.
17. Оцінка тяжкості порушень життєдіяльності на момент виписки за модифікованою шкалою Ренкіна (МШР).
18. Розроблення та організація навчання для родини / доглядачів з наступних питань: методи особистої гігієни, стратегії спілкування, техніки переміщення, профілактики ускладнень та інших специфічних проблем, пов’язаних з гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідної зміни дієти, допомоги регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.
19. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.
20. Забезпечення пацієнтів з бульбарним синдромом та дисфагією лікарськими засобами для парентерального харчування та препаратами для ентерального харчування.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №391.

Подати пропозицію за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах», перейшовши за цим посиланням.

Під час заповнення заяви необхідно:
- зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору;- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником;
- зазначити заплановану середньомісячну кількість медичних послуг, які надавач готовий надавати за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити кількість ліжок за кожним місцем надання послуг, на яких надаватиметься допомога за відповідним пакетом медичних послуг.

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.
Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція).

Перелік додатків до пропозиції:
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії  на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 01 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2.Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.