gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

ОГОЛОШЕННЯ
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо  надання медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи»

від 01 березня 2021 року

Подання пропозицій та їх розгляд
1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 31 березня 2021 року.
Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2)  ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
3) суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

Важливо:
Пропозиція суб’єкта господарювання про укладення договору повинна містити, зокрема, скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).

УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

Примітка: внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про медичне обладнання, визначене в цьому Оголошенні, є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору  до 22 червня 2021 року включно.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором  

Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наявність необхідного для надання послуг медичного обладнання і персоналу та відповідати наступним умовам надання відповідних медичних послуг.

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно, та/або за місцем перебування дитини.

Підстави надання послуги: 
- направлення лікаря ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
- направлення лікуючого лікаря;
- переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:
1. Будівля, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Наявність просторного туалету, обладнаного для осіб, які користуються кріслами-колісними, достатньо великого для одночасного перебування пацієнта/пацієнтки та фахівця, який проводить медичну реабілітацію.
2. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.
3. Забезпечення консультування логопеда (терапевта мови та мовлення) у закладі або на умовах договору підряду.
4. Забезпечення цілодобового медсестринського догляду (у разі надання реабілітаційної допомоги в умовах стаціонару).
5. Забезпечення можливості проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.
6. При наданні послуги в стаціонарних умовах забезпечення щонайменше 45 хвилин на день кожної відповідної терапії (фізичної терапії, ерготерапії, логопедії) протягом щонайменше 5 днів на тиждень.
7. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.
8. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
9. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
11. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству.  Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. У закладі:
- Лікар-невропатолог та/або лікар-невролог дитячий (за умови надання допомоги дітям) – щонайменше 2 особа з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або сумісництвом в цьому закладі.
- Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт – щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт – щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або сумісництвом в цьому закладі.
- Фізичний терапевт – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Ерготерапевт – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевт, та/або сестра медична з ЛФК, та/або сестра медична з масажу – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
- Сестра медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. За місцем надання медичних послуг:
- тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку - щонайменше 2;
- пульсоксиметр - щонайменше 2;
- електрокардіограф багатоканальний;
- термометр безконтактний;
- глюкометр;
- кисневий концентратор;
- монітор пацієнта;
- широка кушетка з регуляцією по висоті – щонайменше 2;
- асистивні технології для забезпечення мобільності різного типу і розміру - крісла колісні, палиці, милиці, ходунки, засоби альтернативної комунікації (комунікативні дошки, книги, пристрої);
- стандартизовані тести та нестандартизовані набори для проведення терапевтичного оцінювання;
- ортези, бандажі, слінги;
- обладнання, матеріали та засоби для відновлення участі в активностях повсякденного життя, включаючи відновлення когнітивних функцій (у тому числі допоміжне обладнання);
- матеріали та засоби для відновлення та розвитку ігрових, соціальних навичок та навичок самообслуговування;
- вертикалізатори різних типів та розмірів;
- крісло-туалет (у разі надання допомоги стаціонарно) – щонайменше 3;
- крісло для душа (у разі надання допомоги стаціонарно) – щонайменше 3;
- засоби для позиціонування різних форм та розмірів;
- реабілітаційні пояси для страхування пацієнтів під час ходьби – щонайменше 4;
- адаптивні засоби та матеріали для розвитку навичок ковтання, годування та приготування їжі;
- поручні реабілітаційні вздовж залу та/або бруси реабілітаційні у залі фізичної терапії;
- м’ячі (фітболи) різного розміру і форми;
- напівсфера балансувальна на платформі;
- степ платформи;
- подушка балансир;
- тренажери для збільшення сили та об’єму рухів в суглобах кінцівок;
- шведська стінка;
- обладнання, іграшки та/або матеріали для сенсорної стимуляції;
- настінні дзеркала та/або мобільне дзеркало на коліщатках;
- меблі та матеріали у залі ерготерапії чи іншому доступному приміщенні, що симулюють облаштування житлового помешкання для відновлення участі в активностях повсякденного життя (шафи, стіл, стілець, комп’ютер, телефон, дошка для прасування, праска, великий настінний годинник, календар, книги, газети, журнали тощо);
- обладнання для відновлення сенсорних та рухових функцій верхньої кінцівки (у тому числі гоніометри, динамометри, пінчметри, комплекти обтяжувачів на руки різної ваги, комплекти кілець, конусів, прищіпок, терапевтичний пластилін, еспандери, еластичні стрічки, панелі з дрібними деталями, крючками, замками та ключам, ігрові матеріали тощо);
- допоміжне обладнання для дотягування та хапання, одягання/роздягання та адаптивний одяг;
- кухня та кухонні матеріали для відновлення участі у інструментальній активності повсякденного життя (мийка, плита, мікрохвильова піч, холодильник, набір ерготерапевтичного посуду, чайник електричний);
- аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фізична та реабілітаційна медицина, неврологія та/або дитяча неврологія.
2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи за 3 місяці до закінчення строку дії договору, зважаючи на те, що наступить раніше. Перерахунок в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється для всіх надавачів, у яких обсяг наданих медичних послуг за договором  відрізняється від запланованого більше, ніж на 20%. У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг, перерахунок здійснюється для всіх надавачів медичних послуг із застосуванням до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг коригувального коефіцієнту, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до сум перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа. 

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб дитини (специфікація)  

1. Проведення первинного реабілітаційного обстеження членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.
2. Постановка реабілітаційного діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану (лист/таблиця втручань) проводиться з використанням специфічних для конкретної нозології міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники). Цілі та завдання, визначені в індивідуальному реабілітаційному плані, повинні бути специфічні, вимірювані, досяжні, реалістичні та визначені в часі. Оцінка стану функціонування та можливості чи необхідності пацієнта/пацієнтки отримувати послугу з медичної реабілітації на амбулаторному та/або стаціонарному рівні.
3. Надання послуг з медичної реабілітації у сфері охорони здоров’я за напрямом нейрореабілітації відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану та поточний моніторинг стану пацієнта/пацієнтки.
4. Здійснення поточного контролю за виконанням та коригування індивідуального реабілітаційного плану з оцінюванням прогресу в досягненні намічених мети та завдань за результатами реабілітаційного обстеження.
5. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою за результатами реабілітаційного обстеження для переведення пацієнта/пацієнтки на інший етап реабілітації або догляду.
6. Проведення лабораторних обстежень, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина);
- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
- С-реактивний білок;
- загальний аналіз сечі;
- інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання у закладі та стаціонарного лікування пацієнта/пацієнтки).
7. Проведення інструментальних обстежень (за умови наявності відповідного обладнання у закладі) або  направлення на інструментальні обстеження до інших закладів  відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
8. Консультування пацієнта/пацієнтки лікарем-невропатологом та/або лікарем-неврологом дитячим, та лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта/пацієнтки.
9. Організація навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги.
10. Психологічний супровід пацієнтів з ураженням нервової системи.
11. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №391.   

Подати пропозицію за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи», перейшовши за цим посиланням.  

Під час заповнення заяви необхідно:
-  зазначити інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб-підприємців - необхідно вказати номер  та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- обрати місця надання послуг, які будуть включені до договору; 
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN);
- зазначити інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником;
- зазначити кількість ліжок за  кожним місцем надання послуг, на яких надаватиметься допомога за відповідним пакетом медичних послуг;
- зазначити заплановану кількість пацієнтів, яким надавач готовий надати послуги за відповідним пакетом медичних послуг протягом місяця.

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.

Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити  у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція). 

Перелік додатків до пропозиції
Додаток 1.  Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення).
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.

У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.    

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо: Договори відповідно до цього Оголошення укладаються на строк дії з 1 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97).
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) - (057)-341-42-97.    
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.    
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.