gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

Оголошення
про укладення договорів про медичне обслуговування населення щодо 

первинної медичної допомоги від 13 січня 2020 року

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 10 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410, Національна служба здоров'я України  (далі – НСЗУ) оголошує про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – договір) на умовах, викладених нижче:

Умови закупівлі медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги

Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем (за рішенням лікаря ПМД).
Підстави надання послуги: декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
Вимоги до організації надання послуги:
1. Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги шляхом ефективного надання допомоги пацієнту протягом усього його життя з урахуванням усіх його проблем зі здоров'ям, зокрема організовуючи та координуючи діяльність інших служб охорони здоров'я у разі неможливості надання допомоги особисто чи у разі відсутності лікаря, якого вибрав пацієнт.
2. Наявність лабораторії для проведення обов'язкових лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору.
3. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасної діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням стану здоров'я пацієнта.
4. Взаємодія з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.
5. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси надання ПМД.
6. Призначення керівником закладу лікаря на заміну у випадку декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження тощо основного лікаря, задля ефективного та вчасного надання пацієнтам медичної допомоги.
Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) – щонайменше одна особа, яка працює у цьому.
Вимоги до переліку обладнання:
1. За місцем надання послуги:
- електрокардіограф;
- тонометр;
- ваги;
- ростомір;
- глюкометр;
- пульсоксиметр.
Інші вимоги:
1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров'я з використанням кодування за міжнародною класифікацією ІСРС-2.

Опис медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення (Специфікація)

1. Динамічне спостереження за станом здоров'я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних (під час вагітності) станів.
3. Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
4. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров'я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
5. Проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
6. Проведення наступних лабораторних досліджень:
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- загальний аналіз сечі;
- глюкоза крові;
- загальний холестерин;
- швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити.
7. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення та медичні препарати, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
8. Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорове харчування.
9. Динамічне спостереження за жінками з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
10. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
11. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.
12. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
13. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
14. Направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД, у заклади охорони здоров'я для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги.
15. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливому для життя та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
16. Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Інші особливості надання медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення визначені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від  19 березня 2018 року № 504.

Особливості виконання договорів про медичне обслуговування населення щодо первинної медичної допомоги у 2020 році

Особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для ПМД на 2020 рік, застосовні тарифи та коригувальні коефіцієнти, визначені Порядком
реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р.
№ 1117.

Спосіб подання пропозиції про укладення договору

1. Суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір, подає до НСЗУ заяву про укладення договору шляхом заповнення відповідних полів через автоматизоване робоче місце в електронній медичній інформаційній системі, у якій він зареєстрований.

Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів за встановленими формами у форматі PDF (далі – пропозиція).
2. Суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до системи актуальної інформації про:
1) суб'єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2) суб'єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору;
3) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

Важливо:
Суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, має відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Під час заповнення заяви необхідно зазначити наступну інформацію:
- прізвище, ім'я та по батькові підписанта договору зі сторони надавача та документ, на підставі якого діє такий підписант (для юридичних осіб потрібно зазначити “Статут”, для фізичних осіб-підприємців - “запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № __ (зазначити номер запису) від ___ (зазначити дату запису);
- місця надання послуг (повинні співпадати з місцями провадження господарської діяльності, що вказанні  в рішенні органу ліцензування про видачу ліцензії);
- банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN).

УВАГАпомилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та відтермінування оплати. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб'єкт господарювання.

Строк дії договору. Дати строку дії договору слід заповнювати із дотриманням таких правил:
початок строку дії договору – не раніше дати подання пропозиції ‒ закінчення строку дії договору ‒ 31 грудня 2020 року або інша дата, на розсуд суб'єкт господарювання протягом 2020 року.
Важливо: недотримання зазначених в оголошенні правил подання пропозиції може бути підставою для повернення пропозиції для виправлення помилки або подання необхідної інформації та документів.

Строк подання пропозиції на укладення договору
Строк подання пропозиції на укладення договорів, які будуть діяти протягом 2020 року спливає о 18 годині 00 хвилин за Київським часом 16 листопада 2020 року. Пропозиції на укладення договору, подані по закінченню такого строку подання, не розглядаються.
Зверніть увагупропозиції можуть розглядатися у строки передбачені Порядком укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410.

Перелік додатків до пропозиції (форми додаються)
Додаток 1. Повідомлення про відповідність умовам закупівлі та специфікації згідно зі встановленою формою; сканована копія документа, що підтверджує повноваження представника (подається у разі підписання пропозиції та доданих до неї документів представником суб'єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Відомості про підрядників. У разі якщо підрядники відсутні, про це необхідно вказати у додатку.

Увага:
Додаток 1 подається окремим файлом у вигляді сканованої копії підписаних документів у форматі PDF. Додаток 1 є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, який потрібно прикріпити до пропозиції.
Додаток 2 подається у вигляді сканованої копії підписаного документу у форматі PDF, який потрібно прикріпити до заяви.

Важливо:
У разі наявності технічних питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання пропозиції, звертайтесь до операторів електронних медичних інформаційних систем, у яких ви зареєстровані.
У разі наявності будь-яких інших питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання пропозиції звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або за телефоном контактного центру НСЗУ 16-77.

Додаток 1.
Додаток 2.
Спеціальні умови для ознайомлення.