gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

Оголошення
про укладення договорів про медичне обслуговування населення щодо 
надання первинної медичної допомоги від 01 березня 2021 року

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 10 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410, Національна служба здоров’я України  (далі – НСЗУ) оголошує про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – договір) на умовах, викладених нижче:

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватися за Договором 

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:
- декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - ПМД);
- самозвернення щодо лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
- самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).

Вимоги до організації надання послуги:
1. Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги для ефективного надання допомоги пацієнту/пацієнтці протягом усього його життя, з урахуванням усіх його/її проблем зі здоров’ям, зокрема взаємодіючи з іншими надавачами медичних послуг.
2. Організація (за необхідності) роботи «Гарячої лінії» з метою надання відповідей на найпоширеніші запитання щодо надання ПМД, в тому числі щодо лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
3. При проведенні лабораторної діагностики, що входить до обсягу медичних послуг за цим пакетом медичних послуг, організація забору матеріалу безпосередньо на місці надання ПМД, а також транспортування у лабораторний центр (за умови відсутності відповідних потужностей в закладі).
4. Взаємодія із закладами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги для своєчасної діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнта/пацієнтки.
5. Взаємодія із суб’єктами громадського здоров’я, закладами освіти, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
6. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси розташування місць надання послуг з ПМД та зміну контактних телефонних номерів.
7. Призначення керівником надавача ПМД лікаря на заміну у випадку декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження лікаря задля ефективного та своєчасного надання пацієнтам медичної допомоги.
8. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
9. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у надавача медичної послуги та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
11. Підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, гострі в’ялі паралічі, харчове, гостре професійне отруєння, несприятливу подію після імунізації, незвичайну реакцію на медичні препарати, а також проведення епідеміологічних розслідувань при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
12. Ведення первинної облікової документації, в тому числі щодо пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
13. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству.  Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. За місцем надання медичних послуг:
а. Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. За місцем надання медичних послуг:
a. електрокардіограф;
b. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
c. ваги для дорослих та ваги дитячі;
d. ростомір;
e. глюкометр;
f. пульсоксиметр;
g. термометр безконтактний;
h. отоофтальмоскоп;
i. таблиця для перевірки гостроти зору;
j. пікфлуометр;
k. аптечка для надання невідкладної допомоги;
l. мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу).

 Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина та/або педіатрія, та/або терапія.
2. Використанням міжнародної класифікації ІСРС-2-Е для подання даних до Електронної системи охорони здоров’я.

Індикатори, за якими проводиться оцінка:
1. Індикатор рівня вакцинації: досягнення цільового рівня охоплення вакцинацією першою дозою вакцини КПК - 94%, для когорти дітей від 1 до 6 років.
Підхід до обчислення індикатора: індикатор вважається досягнутим, якщо станом на дату проведення оцінки частка дітей, які отримали першу дозу вакцини КПК за даними ЕСОЗ, серед усіх дітей, від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у надавача медичних послуг, становить 94% і більше.
Для оцінки, яка здійснюється станом на 1 вересня 2021 року, застосовується відношення, де:
- чисельником є кількість дітей, дата народження яких припадає на період з 1 березня 2015 року до 31 травня 2020 року та від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у надавача медичних послуг, та які отримали принаймні 1 дозу вакцини КПК за даними ЕСОЗ;
- знаменником є загальна кількість дітей, дата народження яких припадає на період з 1 березня 2015 року до 31 травня 2020 року та від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у відповідного надавача медичних послуг станом на 1 вересня 2021 року за даними ЕСОЗ.
При проведенні повторних оцінок через кожні 3 місяці, дата народження дітей збільшується на кожні 3 місяці відповідно.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
3. Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
4. Проведення лабораторної діагностики, зокрема:
- розгорнутий клінічний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою);
- загальний аналіз сечі;
- глюкоза в цільній крові;
- холестерин загальний;
- швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;
- проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 за умови наявності тест-системи у надавача ПМД.
5. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії, пікфлуометрії, отоофтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.
6. Виявлення ризиків розвитку розладів психіки та поведінки у пацієнтів (у разі звернення пацієнтів в межах графіку роботи надавача). Взаємодія з лікарем-психіатром та/або лікарем-психіатром дитячим, та/або лікарем-наркологом, щодо лікування пацієнтів з розладами психіки та поведінки.
7. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
8. Виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
9. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень (вакцинація за віком, вакцинація за станом здоров’я, вакцинація за епідемічними показаннями), екстреної імунопрофілактики.
10. Проведення забору зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) у пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та їх транспортування у лабораторний центр, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря.
11. Ознайомлення контактних осіб, а також осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.
12. Лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам/пацієнткам у разі погіршення їх стану.
13. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (в тому числі, латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом.
14. Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості збільшення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації.
15. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря-акушера-гінеколога.
16. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
17. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписка рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки.
18. Призначення лікарських засобів та визначення потреби медичних виробів, технічних засобів реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
19. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
20. Видача направлення (зокрема електронних) для проведення необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
21. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, який/яка знаходиться у загрозливому для життя стані та надання йому/їй відповідної медичної допомоги до її прибуття.
22. Оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Інші особливості надання медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення визначені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504.

Особливості виконання договорів про медичне обслуговування населення щодо первинної медичної допомоги у 2021 році 

Особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для ПМД на 2021 рік, застосовні тарифи та коригувальні коефіцієнти визначені Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133.

Спосіб подання пропозиції про укладення договору

1. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір, подає до НСЗУ заяву про укладення договору шляхом заповнення відповідних полів через автоматизоване робоче місце в електронній медичній інформаційній системі, у якій він зареєстрований.

Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів за встановленими формами у форматі PDF (далі – пропозиція).
2. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до системи актуальної інформації про:
1) суб’єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядників);
3) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору;
4) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію).

Важливо:
Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, має відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Під час заповнення заяви необхідно зазначити наступну інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові підписанта договору зі сторони надавача та документ, на підставі якого діє такий підписант

(для юридичних осіб потрібно зазначити “Статуту”, для фізичних осіб-підприємців - “запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № __ (зазначити номер запису) від ___ (зазначити дату запису);
- місця надання послуг, які будуть включені до договору

(повинні співпадати з місцями провадження господарської діяльності, що зазначені в рішенні органу ліцензування про видачу ліцензії);
- банківські реквізити суб’єкта господарювання  (IBAN);
- строк дії договору. Дату строку дії договору слід заповнювати із дотриманням таких правил: якщо пропозиція про укладення договору подається до 01.04.2021 року, то початок дії договору слід зазначити - 01 квітня 2021 року, закінчення строку дії договору ‒ 31 грудня 2021 року або інша дата протягом 2021 року на розсуд суб’єкта господарювання; якщо пропозиція про укладення договору подається після 01.04.2021 року, то початок дії договору слід зазначити - не раніше дати подання пропозиції , закінчення строку дії договору ‒ 31 грудня 2021 року або інша дата протягом 2021 року на розсуд суб’єкта господарювання.

Важливо:
У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
Помилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та відтермінування оплати. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе суб’єкт господарювання;
Недотримання зазначених в оголошенні вимог щодо подання пропозиції може бути підставою для повернення пропозиції для виправлення помилки або подання необхідної інформації та документів.

Строк подання пропозиції на укладення договору
Строк подання пропозиції на укладення договорів, які будуть діяти протягом 2021 року спливає о 18 годині 00 хвилин за Київським часом 15 листопада 2021 року. Пропозиції на укладення договору, подані по закінченню такого строку подання, не розглядаються.

Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються. Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
Зверніть увагу, пропозиції розглядаються у строки, визначені Порядком укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410.

Перелік додатків до пропозиції 
Додаток 1. До додатку 1 завантажуються наступні документи:

Повідомлення про відповідність умовам закупівлі та специфікації згідно зі встановленою формою (форма додається);

Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
- ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 01 січня 2017 року;
- витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 01 січня 2017 року.

У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або сканована копія документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення);
Сканована копія документа, що підтверджує повноваження представника (подається у разі підписання пропозиції та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. До додатку 2 завантажуються наступні документи:

Відомості про підрядників (форма додається). У разі якщо підрядники відсутні, про це необхідно вказати у додатку.

Увага:
Додаток 1 подається окремим файлом у вигляді сканованої копії підписаних документів у форматі PDF. Додаток 1 є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, який потрібно прикріпити до пропозиції.
Додаток 2 подається у вигляді сканованої копії підписаного документу у форматі PDF, який потрібно прикріпити до пропозиції. 

Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів 

медичних послуг 

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.

Важливо:
Договори  відповідно  до  цього  Оголошення  укладаються  на строк дії з 1 квітня по 31 грудня 2021 року.

У разі наявності технічних питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання пропозиції, звертайтесь до операторів електронних медичних інформаційних систем, у яких ви зареєстровані.

У разі наявності будь-яких інших питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання пропозиції звертайтеся на адресу електронної пошти: [email protected] або за телефоном контактного центру НСЗУ 1677, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) -  (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) -  (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим)  - (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.)  - (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) - 098 041 13 45.

Додаток 1.
Додаток 2.