gov.ua
Державні сайти України

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Людям із порушенням зору
ua
En
in English

Коронавірус (COVID-19)

Детальна інформація про коронавірус COVID-19

На дашборді “Звіт про доходи та витрати надавачів медичних послуг (окремі показники)” на шістьох сторінках  міститься інформація щодо забезпечення ресурсами та їх використання медичними закладами, що уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Дані наведено відповідно до звітів про доходи та витрати 1-НС (далі – звіт), які надавачі медичних послуг надають НСЗУ відповідно до ст. 241 договору про медичне обслуговування населення. Типова форма договору затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Звіт надається в електронній формі з накладеним КЕП юридичної особи щоквартально до останнього дня наступного за звітним періодом місяця. Дані звіту відображають результати господарських операцій після закриття періоду.

Заклади охорони здоров’я, що надають послуги з первинної медичної допомоги,  а також спеціалізованої, що надають первинну медичну допомогу та уклали договір з НСЗУ на початку минулого року звіт заповнили за 2020 рік в цілому (на дашборді це відображено як 1-4 кв.). Звіт за квітень-грудень минулого року надали заклади охорони здоров’я, що уклали договір з НСЗУ з квітня 2020 року (на дашборді це відображено як 2-4 кв.).

Надана у звіті інформація має базуватися виключно на даних бухгалтерського обліку, що здійснюється із дотриманням основних принципів та правил ведення бухгалтерського обліку, зазначених у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та відповідного плану рахунків бухгалтерського обліку.

НСЗУ не перевіряє первинні документи бухгалтерського обліку медичного КНП, а валідує (оцінює) отримані дані.
Валідація даних звіту - це співвіднесення за правилами бухгалтерського обліку взаємопов’язаних даних у таблицях -  за дебетом одного та кредитом іншого рахунків або розрахованих за бухгалтерськими формулами. Звіти, що не включаються у консолідацію даних для аналізу містять неспівставні дані за однорідними операціями та/або не співставну структуру активів та пасивів у балансі інше.

ДовідковоВідповідно до розділу ІІІ пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

На кожній сторінці ліворуч вгорі розташовано фільтр, що прискорює пошук потрібної інформації. За допомогою цього інструменту можна обрати регіон, населений пункт, надавача, чи валідований звіт, період звітування, рівень, вид допомоги.

1. Структура надходжень до КНП грошових коштів та ресурсів у натуральній формі.
Розділ містить інформацію щодо надходжень до КНП грошових коштів та ресурсів в натуральній формі  - товарно-матеріальних цінностей і капітальних інвестицій.

Товарно-матеріальні цінності -  це придбані або отримані у натуральній формі матеріали, комплектуючі вироби, малоцінні та швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності, які відповідно до стандарту “Запаси”, визнаються запасами. Запаси є частиною ресурсів, що забезпечують безперервність процесу надання медичних послуг.

Капітальні інвестиції – це капітальне будівництво, придбання або виготовлення власними силами основних засобів, придбання чи виготовлення інших необоротних матеріальних активів, придбання чи виготовлення нематеріальних активів, модернізація,  з метою отримання економічної вигоди в майбутньому. Капітальні інвестиції здійснюються для покращення надання медичних послуг та створення гідних умов праці.

КНП отримують ресурси  за такими джерелами:
- програма медичних гарантій (ПМГ);
- надходження з бюджетів усіх рівнів та благодійна допомога - це цільові надходження (або надходження цільового фінансування) платні послуги  - надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних;
- страхові виплати;
- інші надходження: надання майна в оренду та компенсації за комунальні платежі від орендаря, надходження відсотків за депозитами в банках, надходження лікарняних від ФСС тощо.

2. Структура руху  коштів 
Містить інформацію щодо залишку грошових коштів на початок та кінець періоду, їх надходження та використання у періоді. Також наведена інформація щодо фінансових інвестицій, до яких належать вкладення підприємством тимчасово вільних коштів у банківські депозити, короткострокові цінні папери та інші дохідні фінансові інструменти з метою формування ліквідних резервів та одержання доходів.

3. Структура придбання та оприбуткування за грошові кошти та у натуральній формі
Наведена структура відображає обсяги придбання та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей та капітальних інвестицій, витрат на оплату праці,  соціального забезпечення, комунальних послуг, ремонтів та інших робіт і послуг (за грошові кошти та у натуральній формі).

4. Структура покриття витрат
Для здійснення аналізу щодо покриття витрат враховано ресурси (загальний сукупний дохід), це: доходи, аванси ПМГ та зміна прибутку на суму зменшення капіталу в дооцінках. Враховуючи особливості визнання доходу за ПМГ, аванс ПМГ є умовим доходом звітного періоду, оскільки відповідні витрати для його формування вже понесені КНП у попередніх періодах.

Доходи деталізовано за групами:
- дохід від реалізаціі товарів, готової продукції, робіт та послуг  (з авансами ПМГ) - це надання послуг за ПМГ, надання платних медичних та немедичних послуг, отримання страхових виплат,  реалізація  аптеками ліків, медичних виробів,  інше;
- інший операційний дохід - це цільовий дохід, визнаний одночасно з витратами, пов'язаними з виконанням умов цільового фінансування (у тому числі дохід від безоплатно отриманої цільової послуги); дохід від оренди; від компенсацій за комунальні платежі від орендаря; дохід на суму компенсації збитків за рахунок бюджету (п. 8. ст. 78 ГКУ "Збитки, завдані комунальному унітарному підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.");
- неопераційний дохід -це дохід на суму амортизації необоротних активів, що отримані безоплатно або як цільове фінансування, відсотки за депозитами в банках, інше;
- коригування прибутку по дооцінці - це збільшення прибутку на суму амортизації доооцінки дооцінених необоротних активів та на суму залишкової вартості дооцінки необоротних активів при їх вибутті.

Витрати розподілені за елементами витрат, а також враховано собівартість реалізованої продукції та товарів.
Результат  - це різниця між загальним сукупним доходом та витратами періоду, він показує скільки відсотків від покриття склали витрати.

Цю інформацію можна отримати щодо будь-якого закладу комунальної або державної форми власності , що має договір з НСЗУ, та у розрізі кожного регіону.

5. Структура витрат на оплату праці
Середня кількість працівників розраховується КНП відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, що затверджена наказом Держкомстату №286 від 28.09.2005 року та зареєстрована в Міністерстві юстиції України                                  30 листопада 2005 р.  за № 1442/11722. Вона включає штатних працівників, зовнішніх сумісників, а також працюючих за цивільно – правовими договорами.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника розраховані шляхом ділення витрат на оплату праці на середню кількість працівників та на кількість місяців у звітному періоді.

Показник «витрати на оплату праці» відображається у звіті відповідно до правил обліку господарських операцій згідно національних стандартів бухгалтерського обліку.

Необхідно звернути увагу, що витрати на оплату праці не є фондом оплати праці.  Методологічні розбіжності у визначенні показників державних статистичних спостережень "фонд оплати праці" та "витрати на оплату праці" викладені на сайті Верховної Ради України за посиланням.

У розділі викладено інформацію щодо кількості працівників КНП та їх та середньомісячних витрат на оплату праці на одну особу. На графіку розміщено цю інформацію у розрізі усіх регіонів.

6. Фінансові показники КНП
У розділі викладено інформацію щодо таких фінансових показників:
- необоротні активи;
- оборотні активи;
- загальні активи;
- інформація про забов'язання;
- власний капітал та пасиви.

Фільтри дашборду
Пошук інформації відбувається за допомогою наступних фільтрів:
— область;
— населений пункт;
— тип населеного пункту (місто, село, смт);
— звіт валідований;
— надавач послуг;
— період звітування;
— рівень допомоги;
— вид допомоги.

Щоб застосувати фільтр, потрібно натиснути на текстове поле, а потім вибрати один із запропонованих варіантів або почати писати в текстовому фільтрі біля зображення лупи.

Щоб скинути всі фільтри, скористайтесь посиланням «скинути фільтри» у лівому верхньому кутку сторінки. Щоб скинути конкретний фільтр, скористайтесь ластиком біля фільтру.

Працювати з даними зручно також за допомогою візуалізацій, графіків, діаграм таблиць.

Можна вибрати будь-який об'єкт на діаграмі/графіку/таблиці і всі показники та елементи візуалізації на сторінці автоматично перерахуються. Кнопками над графіками легко перемикати деталізацію від області до населеного пункту.

Кожна з п'яти сторінок відкривається стрілками знизу сторінки. Для зручності використання рекомендуємо натиснути кнопку «на весь екран» на нижній панелі дашборду праворуч. Тоді перегляд даних відбуватиметься у збільшеному масштабі.

Для перегляду дашборду зі смартфону, необхідно увімкнути функцію  автоповорот у налаштуваннях телефону та перевертати смартфон горизонтально.

Інформація на дашборді оновлюється щоквартально. Дата останнього оновлення вказана у нижньому лівому куті сторінки.